ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2021 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στο σύνδεσμο https://praktiki.doc.ntua.gr, παρατείνονται μέχρι την 11η Απριλίου 2021.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής ¶σκησης 2021, οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου καλούνται να παρακολουθήσουν μία διαδικτυακή εκδήλωση γνωριμίας με την «Colgate - Palmolive», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 14:00, μέσω webex. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m829fe42e9a9d562d49f0c8606d6ff13f

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν την «Colgate - Palmolive» και το εργοστάσιό της στον Πειραιά με ένα virtual plant tour και θα ενημερωθούν για τις παρεχόμενες ευκαιρίες εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2021, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2021.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα «Πρακτική ¶σκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020–2021.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική ¶σκηση 2021» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://praktiki.doc.ntua.gr τα ακόλουθα έγγραφα (σε αρχείο pdf ή αρχείο εικόνας, το μέγεθος του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 MB):

i) ΔΗΛΩΣΗ IBAN, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή του δικαιούχου.  Ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μία από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK, και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της ΕΘΝΙΚΗΣ, δεν υπάρχει προμήθεια κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Η βεβαίωση απογραφής μπορεί να έχει τη μορφή των υποδειγμάτων 1 και 2, τα οποία είναι αμφότερα αποδεκτά.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους, μπορούν να υποβάλουν αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τη βεβαίωση απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες ή διαθέτουν κωδικούς TAXISNET (βλ. υπόδειγμα 3).

iv) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων είναι η 31η/03/2021.

Η υποβολή των πέντε (5) ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει και τμηματικά. Μετά την καταληκτική ημερομηνία (31/03/2021) δε θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, και ως εκ τούτου δε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική ¶σκηση 2021.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική ¶σκηση 2021», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 05/07/2021       Λήξη ΠΑ: 04/08/2021

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2021       Λήξη ΠΑ: 31/10/2021

 

Για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2021, οι οποίες αναμένεται να είναι ίδιες με αυτές της ΠΑ 2020 (ανακοίνωση 25 Μαΐου 2020), θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: odigies_eggrafis.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:59, Μέγεθος: 292kb
  ΔΗΛΩΣΗ IBAN
Όνομα: dilosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:59, Μέγεθος: 61kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
Όνομα: vevaiosi_apografis_3.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:59, Μέγεθος: 202kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Όνομα: vevaiosi_apografis_2.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:58, Μέγεθος: 1336kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Όνομα: vevaiosi_apografis_1.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:58, Μέγεθος: 580kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση τον Οκτώβριο του 2020 κι εκκρεμεί η κατάθεση των προβλεπόμενων εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, ότι:

 • Λόγω του γενικού lockdown που θα ισχύσει από το Σάββατο 07/11/2020, θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, να αποστείλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο e–mail dimvass@central.ntua.gr. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης, ώστε να έχει σχετικά μικρό μέγεθος. Τα ανωτέρω έγγραφα θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους, και θα ενημερωθούν οι φοιτητές για τυχόν διορθώσεις ή/και προσθήκες.
   
 • Μετά τη λήξη της αναστολής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2020–31/10/2020, ότι στην περίπτωση που πρόκειται να υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Φορέα Υποδοχής από την 01/09/2020 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες), να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ ορίζεται η 11/09/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 27/8/2020 09:50, Μέγεθος: 155kb

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 29.05.2020).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εκτός Αττικής κατά τους μήνες Αύγουστο - Οκτώβριο 2020, ότι η Σχολή προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και εφάπαξ μετακίνησής τους προς και από τον τόπο πρακτικής άσκησης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των εξόδων αυτών θα πρέπει:

α) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν (με e-mail στο dimvass@central.ntua.gr) τον φορέα υποδοχής (ΦΥ), τον τόπο και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, και 

β) οι εκπρόσωποι των ΦΥ να ενημερώσουν (με e–mail στο dimvass@central.ntua.gr) ότι δέχονται τους αντίστοιχους φοιτητές για πρακτική άσκηση, ώστε να δεσμευθούν οριστικά οι θέσεις. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx)του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή και των δύο e-mails είναι η 30/06/2020 και ώρα 12:00.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Καθηγητής ΕΜΠ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου (κωδικός 189019 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο egt@titan.gr, μέχρι την 3η/7/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 13/07/2020       Λήξη ΠΑ: 12/08/2020

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2020       Λήξη ΠΑ: 31/10/2020

 

Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2020–31/10/2020

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2020:

i) επιλέγοντας το μάθημα «Πρακτική ¶σκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019–2020,

ii) κάνοντας εγγραφή στην «Πρακτική ¶σκηση 2020» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ, και

iii) αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ τα απαραίτητα έγγραφα.

(2) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής ¶σκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(3) Εάν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ, να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση και να συμφωνήσει για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά,
με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (τηλ. 2152157860).

Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

(4) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες), να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτοκόλλων συνεργασίας, ο φοιτητής υπογράφει τη σχετική σύμβαση ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Κάθε φοιτητής θα επισκέπτεται το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ μία μόνο φορά (Δευτέρα ή Τετάρτη), κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον κ. Βασιλακόπουλο, για να:

 • παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα για το IBAN,
 • να προσκομίσει τα πέντε (5) υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας,
 • να υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΑ, και
 • να παραλάβει τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Ο φοιτητής δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά θα εξυπηρετείται από ειδική θυρίδα.

Η ανωτέρω επίσκεψη πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας.

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

13/07/2020

01/09/2020

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρωτοκόλλων συνεργασίας:

10/06/2020

22/07/2020

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/08/2020)

 

 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ, χωρίς συνεννόηση, για να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Τα έγγραφα θα βρίσκονται σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Ειδικά οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούλιο, θα παραλάβουν τα αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας την Δευτέρα 29/06/2020.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ στεγάζεται σε νέο χώρο, στο πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο.

 • Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.
   
 • Όσοι φοιτητές έχουν συμφωνήσει με κάποιον ΦΥ και προτίθενται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούνιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Βασιλακόπουλο, μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020.

(5) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνονται από τον ΦΥ)

ii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iv) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)

v) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)

vi) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του ΦΥ. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ θα γίνει βάσει διαδικασίας που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η/11/2020. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora_2020.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:28, Μέγεθος: 1380kb
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:28, Μέγεθος: 451kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 83kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 92kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 75kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis_en.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:30, Μέγεθος: 12kb

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2020. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 187566, 187567, 187572, 187573, 187574 και 187575.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 5η/6/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

‹ Νεότερες1234...12Παλαιότερες ›