ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2022 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 4ης/2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 08.06.2022).

Η Κοσμήτορας της Σχολής

Γλυκερία Κακάλη

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ προσφέρει μέχρι και οκτώ (8) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης στα Διυλιστήρια Αγίων Θεοδώρων (κωδικός θέσης 232048 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την περίοδο 01/09/2022–30/09/2022 και
τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την περίοδο 01/10/2022–31/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την περίοδο για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 12η/06/2022.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022

Η COLGATE - PALMOLIVE προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2022. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 226246, 226251, 226252, 226253, 226255 και 226257.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 2α/5/2021.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Στο πλαίσιο της Πρακτικής ¶σκησης 2022, οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου καλούνται να παρακολουθήσουν μία διαδικτυακή εκδήλωση γνωριμίας με την «Colgate - Palmolive», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/04/2022 και ώρα 14:30, μέσω webex. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m667fd060067c9786a523bdae643ba338

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν την «Colgate - Palmolive» και το εργοστάσιό της στον Πειραιά με ένα virtual plant tour και θα ενημερωθούν για τις παρεχόμενες ευκαιρίες εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην Πρακτική ¶σκηση (ΠΑ) 2022 δύνανται να συμμετάσχουν οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της 04/03/2022. Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 04/07/2022       Λήξη ΠΑ: 03/08/2022

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2022       Λήξη ΠΑ: 31/10/2022

 

Περίοδος Υλοποίησης: 02/05/2022–31/10/2022

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής ¶σκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(2) Εάν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ, να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση και να συμφωνήσει για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά,
με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (τηλ. 2152157860).

Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

(3) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει:

α) να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη σελίδα),

β) να αποστείλει το πρωτόκολλο συνεργασίας στο dimvass@central.ntua.gr προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ορθότητά του,

γ) να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ, αφού πρώτα ενημερωθεί ότι έχει συμπληρωθεί σωστά,

δ) να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτοκόλλων συνεργασίας, ο φοιτητής θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Η προσέλευση στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ θα γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

04/07/2022

01/09/2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρωτοκόλλων συνεργασίας:

10/06/2022

22/07/2022

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/08/2022)

 

 

Ειδικά οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το Μάιο, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας έως την Πέμπτη 14/04/2022.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ, για να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Τα έγγραφα θα βρίσκονται σε ειδικό κυτίο στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ στεγάζεται στο χώρο του πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο.

  • Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(4) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνονται από τον ΦΥ)

ii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης, όπως εξάγεται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης, όπως εξάγεται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iv) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)

v) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)

vi) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του ΦΥ. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ θα γίνει βάσει διαδικασίας που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η/11/2022. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

 

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias_2022.pdf, Ανέβηκε: 18/4/2022 11:27, Μέγεθος: 157kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis_2022_en.pdf, Ανέβηκε: 23/3/2022 10:02, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis_2022.pdf, Ανέβηκε: 23/3/2022 10:02, Μέγεθος: 178kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi_2022.pdf, Ανέβηκε: 23/3/2022 10:01, Μέγεθος: 203kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora_2022.pdf, Ανέβηκε: 23/3/2022 10:01, Μέγεθος: 504kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenwn.doc, Ανέβηκε: 23/3/2022 10:00, Μέγεθος: 1869kb
Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2022, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2022.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα «Πρακτική ¶σκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021–2022.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική ¶σκηση 2022» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://praktiki.doc.ntua.gr τα ακόλουθα έγγραφα (σε αρχείο pdf ή αρχείο εικόνας, το μέγεθος του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 MB):

i) ΔΗΛΩΣΗ IBAN, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή του δικαιούχου.  Ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μία από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK, και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της ΕΘΝΙΚΗΣ, δεν υπάρχει προμήθεια κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Η βεβαίωση απογραφής μπορεί να έχει τη μορφή των υποδειγμάτων 1 και 2, τα οποία είναι αμφότερα αποδεκτά.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους, μπορούν να υποβάλουν αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τη βεβαίωση απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες ή διαθέτουν κωδικούς TAXISNET (βλ. υπόδειγμα 3).

iv) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων είναι η 31η/03/2022.

Η υποβολή των πέντε (5) ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει και τμηματικά. Μετά την καταληκτική ημερομηνία (31/03/2022) δε θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, και ως εκ τούτου δε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική ¶σκηση 2022.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική ¶σκηση 2022», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 04/07/2022       Λήξη ΠΑ: 03/08/2022

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2022       Λήξη ΠΑ: 31/10/2022


Περίοδος Υλοποίησης: 02/05/2022–31/10/2022

Για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2022, οι οποίες αναμένεται να είναι ίδιες με αυτές της ΠΑ 2021 (ανακοίνωση 28 Μαΐου 2021), θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  Οδηγίες Εγγραφής
Όνομα: odigies_eggrafis.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:54, Μέγεθος: 111kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 3
Όνομα: vevaiosi_apografis_ypodeigma_3.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:53, Μέγεθος: 202kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 2
Όνομα: vevaiosi_apografis_ypodeigma_2.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:53, Μέγεθος: 150kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 1
Όνομα: vevaiosi_apografis_ypodeigma_1.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:53, Μέγεθος: 580kb
  Δήλωση IBAN
Όνομα: dilosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:51, Μέγεθος: 61kb

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2021 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 5ης/2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 31.05.2021).

Η Κοσμήτορας της Σχολής

Γλυκερία Κακάλη

Την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για τις διαδικασίες υλοποίησης της Πρακτικής ¶σκησης 2021. Ο σύνδεσμος webex είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6651f2857d280265ae3921f693f2d37b

Η ενημέρωση αφορά τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να εκπονήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2021.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Παρασκευή, 28 Μαίου 2021

Η CORAL AE, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, προσφέρει μία θέση Πρακτικής ¶σκησης για φοιτητή του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου στο Χημείο της εταιρείας, στο Πέραμα. Ο κωδικός της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 206554.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στα email: iskrekis@moh.gr και enikolakopoulou@moh.gr έως την 4η/6/2021.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Παρασκευή, 28 Μαίου 2021

Η COLGATE-PALMOLIVE  προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2021. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 201481, 201484, 201486, 201487, 201488 και 201499.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 4η/6/2021.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

‹ Νεότερες1234...13Παλαιότερες ›