ΠρακτικήΆσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί θεσμοθετημένη και υποχρεωτική διαδικασία της εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ από το 1990. Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του 9ου εξαμήνου κι έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων.

Οι βασικοί στόχοι του θεσμού της ΠΑ είναι:

 • Η εμπέδωση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων των φοιτητών μέσω της πρακτικής τους εφαρμογής.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη βιομηχανική και γενικότερα επιχειρηματική πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Η αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.

Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει:

 • Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του ασκούμενου.
 • Στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ της Σχολής και των χώρων απασχόλησης των αποφοίτων.
 • Στον εμπλουτισμό της θεματολογίας των διπλωματικών εργασιών και την επικαιροποίησή της με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται, συνήθως, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων εβδομάδων του 9ου εξαμήνου (Οκτώβριος–Νοέμβριος), και κατά την περίοδο αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά έτος και η δυσκολία εύρεσης επαρκούς αριθμού θέσεων ΠΑ κατά τη φθινοπωρινή περίοδο καθιστούν αναγκαία την επέκταση του χρόνου ΠΑ κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η Πρακτική Άσκηση στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ υλοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Ηλεκτρονική εγγραφή του φοιτητή στο σύνδεσμο http://praktiki.chemeng.ntua.gr
 • Επιλογή Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκπονηθεί η ΠΑ
 • Εκπόνηση της ΠΑ
 • Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά το πέρας της ΠΑ

Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τους ΦΥ των προσφερομένων θέσεων που τον ενδιαφέρουν και, αφού καταλήξει σε συμφωνία, ενημερώνει το Γραφείο ΠΑ της Σχολής για το ακριβές διάστημα άσκησης. Προκειμένου ο ασκούμενος φοιτητής να αποζημιωθεί από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει αμέσως μετά τη λήξη τής ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, να καταθέσει στο Γραφείο ΠΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, έκθεση πεπραγμένων, ερωτηματολόγιο, αναφορά επόπτη ΦΥ). Μετά από σχετική επεξεργασία και έλεγχο των δικαιολογητικών, αναγνωρίζεται η επιτυχής ή μη εκτέλεση της ΠΑ και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης. Σημειώνεται, ότι ο Φορέας Υποδοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει εγγραφεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (https://submit-atlas.grnet.gr/) και να έχει δημοσιοποιήσει μία ή περισσότερες θέσεις ΠΑ.

Η εκπόνηση της ΠΑ μπορεί να συνδυαστεί με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ (http://erasmus.ntua.gr/el/node/36). Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει:

 • να μετακινηθούν στο εξωτερικό αφού θα έχουν τελειώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, και
 • να χαρακτηρίσουν την εργασία τους στο πλαίσιο του ERASMUS+ ως Πρακτική Άσκηση.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την ΠΑ αναρτώνται στον ιστότοπο της Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών (κ. Δ. Βασιλακόπουλο – dimvass@central.ntua.gr).