ΠρακτικήΆσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί θεσμοθετημένη και υποχρεωτική διαδικασία της εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ από το 1989. Σήμερα, η ΠΑ είναι υποχρεωτικό μάθημα, ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών του 8ου εξαμήνου. Έχει διάρκεια ενός (1) συνεχούς ημερολογιακού μήνα και διεξάγεται μετά τη λήξη των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου και μέχρι την 31η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.

Οι βασικοί στόχοι του θεσμού της ΠΑ είναι:

 • Η εμπέδωση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων των φοιτητών μέσω της πρακτικής τους εφαρμογής.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη βιομηχανική και γενικότερα επιχειρηματική πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Η αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.

Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει:

 • Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του ασκούμενου.
 • Στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ της Σχολής και των χώρων απασχόλησης των αποφοίτων.
 • Στον εμπλουτισμό της θεματολογίας των διπλωματικών εργασιών και την επικαιροποίησή της με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η Πρακτική Άσκηση στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ υλοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Ηλεκτρονική εγγραφή του φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ (http://praktiki.chemeng.ntua.gr/)
 • Επιλογή Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκπονηθεί η ΠΑ
 • Εκπόνηση της ΠΑ
 • Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά το πέρας της ΠΑ

Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τους ΦΥ των θέσεων που τον ενδιαφέρουν, οι οποίες, στην περίπτωση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, έχουν δημοσιευθεί υποχρεωτικά στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» (https://submit-atlas.grnet.gr/). Αφού επέλθει συμφωνία και καθοριστεί το ακριβές διάστημα ΠΑ, ο εκπρόσωπος του ΦΥ ενημερώνει σχετικά το Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ. Προκειμένου ο ασκούμενος φοιτητής να ολοκληρώσει την Πρακτική του Άσκηση, θα πρέπει αμέσως μετά τη λήξη της, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, να καταθέσει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, έκθεση πεπραγμένων, ερωτηματολόγιο, αναφορά επόπτη ΦΥ). Μετά από σχετική επεξεργασία και έλεγχο των δικαιολογητικών, αναγνωρίζεται η επιτυχής ή μη εκτέλεση της ΠΑ και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Η εκπόνηση της ΠΑ μπορεί να συνδυαστεί με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ (http://erasmus.ntua.gr/el/node/38). Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει:

 • να μετακινηθούν στο εξωτερικό αφού θα έχουν τελειώσει το 8οεξάμηνο σπουδών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, και
 • να χαρακτηρίσουν την εργασία τους στο πλαίσιο του ERASMUS+ ως Πρακτική Άσκηση.

Αναλυτικές οδηγίες και η διαδικασία υλοποίησης της ΠΑ αναγράφονται λεπτομερώς στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ της Σχολής.

Οι ανακοινώσεις σχετικά με την ΠΑ αναρτώνται στον ιστότοπο της Σχολής, καθώς και στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (κ. Δ. Βασιλακόπουλο - dimvass@central.ntua.gr).

Σχετικά Αρχεία
  Παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης στη βιομηχανία Colgate Palmolive (Hellas) ΑΒΕΕ
Όνομα: parousiasi_papathanasiou.pdf, Ανέβηκε: 30/3/2015 09:44, Μέγεθος: 2901kb
  Αποτίμηση της Πρακτικής Άσκησης από την πλευρά της βιομηχανίας - ΤΙΤΑΝ ΑΕ
Όνομα: praktiki_aksisi_foithtwn_emp_titan.pdf, Ανέβηκε: 10/3/2015 10:15, Μέγεθος: 707kb
  Η Πρακτική Άσκηση στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ - Παρουσίαση
Όνομα: parousiasi_bourousian.pdf, Ανέβηκε: 10/3/2015 10:16, Μέγεθος: 1271kb
  Aποτίμηση της ΠΑ από τον τελειόφοιτο σπουδαστή της Σχολής μας Κ. Πανόπουλο
Όνομα: parousiasi_panopoulos.pdf, Ανέβηκε: 30/3/2015 09:45, Μέγεθος: 1035kb
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Όνομα: kanonismos_praktikis_askisis_sxm_emp.pdf, Ανέβηκε: 7/9/2020 20:17, Μέγεθος: 398kb
Σύνδεσμοι