ΕρευνητικήΟμάδαΦυσικέςΜέθοδοιΑνάλυσης-Περιβάλλον

Η Ερευνητική Ομάδα "Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης-Περιβάλλον" εντάσσεται στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η Ομάδα έχει μακρόχρονη εμπειρία και ασχολείται με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς: 

 1. Παρασκευή κόνεων και επιστρώσεων υπεραγωγών με ηλεκτροφορητική εναπόθεση. 
 2. Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα (π.χ ερυθρά ιλύς). 
 3. Ανάλυση ειδών ή ειδοταυτοποίηση (speciation) τοξικών και άλλων στοιχείων (π.χ. As, Se, Sn) σε περιβαλλοντικά, βιολογικά δείγματα και τρόφιμα. Συμμετοχή σε δοκιμές πιστοποίησης για την παρασκευή προτύπων υλικών αναφοράς της Ε.Ε. 
 4. Αναλύσεις ιχνοστοιχείων και τοξικών στοιχείων σε νερά και ατμόσφαιρα με βολταμμετρικές, φασματομετρικές και συνδυασμένες τεχνικές. 
 5. Κλασματική δειγματοληψία αιωρουμένων σωματιδίων PM10/PM2.5 της ατμόσφαιρας, εξατμίσεων βενζινοκίνητων οχημάτων, καύσης βιομάζας και προσδιορισμός βαρέων μετάλλων, ανιόντων, κατιόντων και άλλων στοιχείων με φασματομετρικές (ICP-MS, ICP-AES, AAS, XRF), χρωματογραφικές και βολταμμετρικές τεχνικές. 
 6. Προσδιορισμός και απομάκρυνση βρωμικών απο νερά. 

Η Ερευνητική Ομάδα “Φυσικών Μεθόδων Ανάλυσης - Περιβάλλοντος”, είναι πιστοποιημένη από το φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΙSΟ 9001:2008 / ΕΝ ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής "Ανάπτυξη και διενέργεια χημικών αναλύσεων και μελετών περιβάλλοντος", ειδικότερα για τους τομείς: 

 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων και τοξικών ιχνοστοιχείων με ανοδική αναδιαλυτική βολταμμετρία (ASV) 
 • Προσδιορισμός τριβουτυλικού κασσιτέρου σε περιβαλλοντικά δείγματα με ανοδική αναδιαλυτική βολταμμετρία (ASV) 
 • Αναλύσεις νερών με φασματομετρία εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES) 
 • Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός βενζολίου p-ξυλολίου με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) 
 • Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός σπανίων γαιών με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) 
 • Προσδιορισμός οργανικών και ανόργανων ενώσεων με φασματόμετρο υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) 
 • Μελέτη ειδικής αντίστασης στερεών 
 • Μελέτη Δομής και μορφολογίας στερεών με οπτικό μικροσκόπιο 
 • Προσδιορισμός μετάλλων σε νερά με φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης (AAS) 
 • Προσδιορισμός των ευγενών μετάλλων Pt, Pd, Rh σε διαλύματα με φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη GF-AAS 
 • Προσδιορισμός και απομάκρυνση βρωμικών απο νερά
Σχετικά Αρχεία
  Πιστοποίηση Μονάδας
Όνομα: pistopoihsh_FMA-9001-EN.pdf, Ανέβηκε: 29/4/2013 11:40, Μέγεθος: 350kb
Σύνδεσμοι