ΕργαστήριοΒιομηχανικήςκαιΕνεργειακήςΟικονομίας

Tο ΕΒΕΟ προσφέρει μια σειρά μαθημάτων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών για γνώσεις και δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή της οικονομίας και διοίκησης, καλύπτοντας και την αντίστοιχη εμβάθυνση της Σχολής. Η διδασκαλία στηρίζεται σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αλλά επικουρείται και από νέες και σύγχρονες μορφές και μέσα διδασκαλίας, όπως διαδραστικά και βιωματικά μαθήματα, e-books και επιχειρηματικά παίγνια. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών το ΕΒΕΟ είναι υπεύθυνο για:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Μαθήματα Εμβάθυνσης Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Μαθήματα Επιλογής:

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΒΕΟ επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν:

  1. στην Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας, της Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας,
  2. στην Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική και
  3. στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση, την τεκμηρίωση και τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών (evidence-basedpolicies) στους τομείς της βιομηχανίας, της ενεργειακής πολιτικής, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, και του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό, εθνικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο