ΠρογράμματαΔιεθνούςΑκαδημαϊκήςΣυνεργασίας

1. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  ERASMUS+ (2014-2020). Γενικές πληροφορίες παρέχονται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (http://erasmus.ntua.gr).

Η Σχολή μας έχει ενεργές συνεργασίες με τα πανεπιστήμια που φαίνονται στη διεύθυνση http://erasmus.ntua.gr/gr/agreements, όπου αναγράφεται και το επίπεδο συνεργασίας (προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές, διδακτορικά).

Εξερχόμενοι Φοιτητές

Η επιλογή των εξερχομένων φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ γίνεται με βάση τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί κεντρικά από το Ίδρυμα και περιλαμβάνουν:

 • τη βαθμολογία στα μαθήματα στα οποία ο αιτών έχει προαχθεί,
 • τον αριθμό μαθημάτων  στα οποία έχει προαχθεί
 • το σύνολο των μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πριν από αυτό της υποβολής της αίτησης
 • το εξάμηνο φοίτησης
 • παράμετρο σχετική με τη γλώσσα της χώρας προορισμού.

Αναλυτικά: http://erasmus.ntua.gr/gr/studies_mobility

Τα μαθήματα που θα έχουν επιλεγεί θα πρέπει να καλύπτουν  εύρος ακαδημαϊκών εξαμήνων αντίστοιχο με αυτό της μετακίνησης.

Για την έγκριση εκπόνησης μέρους ή του συνόλου της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας στη Σχολή. (Απόφαση ΓΣ Σχ ΧΜ)

Για την δυνατότητα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο ERASMUS+, πληροφορίες εδώ: Erasmus+ και Πρακτική Άσκηση

Εισερχόμενοι φοιτητές

Οι εισερχόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή στην αντίθετη περίπτωση την Αγγλική πολύ καλά για όσα μαθήματα μπορούν να προσφερθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Στην ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.chemeng.ntua.gr/the_semester) υπάρχουν πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα, τα ονόματα των διδασκόντων, το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες τους.

Πληροφορίες

Οι εξερχόμενοι και οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους:

 • Καθηγητής Κ. Κορδάτος, τηλ. επικοινωνίας 210 7723100, email: kordatos@central.ntua.gr

 • Αν. Καθηγήτρια Μ. Γιαννακούρου, τηλ. επικοινωνίας 210 7723166, email: mgian@chemeng.ntua.gr

 • Επ. Καθηγητής Κ. Λαμπρόπουλος, τηλ. επικοινωνίας 210 7723103, email: klabrop@central.ntua.gr

Σύντομη παρουσίαση προγράμματος Erasmus+ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: Παρουσίαση

2. Δίκτυο T.I.M.E.

To ΕΜΠ είναι μέλος του δικτύου Τ.Ι.Μ.Ε. "Top International Managers in Engineering", που στοχεύει:

 • Στη διεθνοποίηση της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των μηχανικών με την εφαρμογή ενός κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος προσανατολισμένου σε φοιτητές των καλύτερων πολυτεχνικών σχολών από βιομηχανικές χώρες
 • Στη δυνατότητα απόκτησης δύο πτυχίων από δύο διαφορετικά Α.Ε.Ι. Τα δύο πτυχία απονέμονται μετά από παρακολούθηση μαθημάτων και στα δύο ιδρύματα, συνολικής διάρκειας έξι ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη σε Πολυτεχνείο του εξωτερικού. Τα δύο πτυχία δίδονται από τα συμβαλλόμενα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή ένωση, η οποία χρηματοδοτεί το δίκτυο για την λειτουργία του. Η διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιείται από το ιδρυτικό μέλος του δικτύου την Ecole Centrale Paris (https://www.centralesupelec.fr/).

Το ένα από τα δύο έτη στο εξωτερικό χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ μέσω του προγράμματος ERASMUS+.

Γενικές πληροφορίες για το δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε. παρέχονται στον ιστοχώρο https://timeassociation.org

Η Σχολή μας έχει ενεργές συνεργασίες με τα εξής ιδρύματα του δικτύου:

Πληροφορίες

Οι εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους:

 • Kαθηγήτρια Ε. Γρηγοροπούλου, Ιδρυματική (ΕΜΠ) Υπεύθυνη για το δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε., τηλ. επικοινωνίας 2107723222, email: lenag@chemeng.ntua.gr