ΓενικήΟργάνωσητηςΣχολής

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών λειτουργεί ως αυτοτελής Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ανώτερo διοικητικό όργανo του Ε. Μ. Πολυτεχνείου είναι η Σύγκλητος.

Τα όργανα διοίκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών, όπως και των άλλων Σχολών, είναι :

α) ο Κοσμήτορας
β) η Κοσμητεία και
γ) η Γενική Συνέλευση

Ο Κοσμήτορας της Σχολής εκλέγεται με τετραετή θητεία και είναι μέλος της Συγκλήτου. Η Κοσμητεία της Σχολής εκλέγεται με διετή θητεία.

Η Σχολή αποτελείται από τέσσερις Τομείς:

  1. Χημικών Επιστημών
  2. Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
  3. Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
  4. Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών.

Για κάθε Τομέα εκλέγεται Διευθυντής με μονοετή θητεία.