ΜονάδαΠεριβαλλοντικήςΕπιστήμηςκαιΤεχνολογίας

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΠΕΤ) συνιστά μία εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με πλέον των 40 ετών εμπειρία στην προετοιμασία και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων σχετικών με την διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, την επεξεργασία και διαχείριση βιομηχανικών, αστικών, υγρών, στερεών, επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, την κυκλική οικονομία και την βιοοικονομία), αναπτύσσοντας διαχειριστικά σχέδια, προωθώντας καινοτόμες και πρωτότυπες τεχνολογίες και τεχνικές. 

Η ΜΠΕΤ συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αλλά και τοπικές αρχές καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα, στοχεύοντας στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Μέχρι σήμερα, η Μονάδα έχει υλοποιήσει επιτυχώς περισσότερα από 150 έργα στον τομέα του περιβάλλοντος χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (LIFE, Interreg, EuropeAid, H2020, MEDAWARE, EΣΠΑ 2007-2013 κ.ά.), ενώ επίσης έχει εκπονήσει μία σειρά από σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, ειδικών ροών αυτών καθώς και επικίνδυνων απορριμμάτων, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, το εργαστήριο της ΜΠΕΤ διαθέτει άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενεάς (ICP-MS, FAAS, GC-MS, TOC, ΤΝ, MW κλπ.) καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών τεχνικών. Λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ENISO 9001 και ISO/IEC 17025:2005 και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.).

Σύνδεσμοι