ΔιδακτορικήΔιατριβή

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (Τεύχος Β’ 2811/16.07.2018, Αρ. 26460). Οι Διδακτορικές Σπουδές (ΔΣ) αποσκοπούν στην προετοιμασία και ανάδειξη νέων ερευνητών που έχουν την ικανότητα να προάγουν την επιστημονική γνώση με αυτόνομη παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστήμη και τεχνολογία του Χημικού Μηχανικού καθώς και στις διεπιφάνειες με άλλες επιστημονικές περιοχές.

Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και του τίτλου του Διδάκτορα Μηχανικού, για όσους διδάκτορες είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ή διαφορετικά του Διδάκτορα ΕΜΠ. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, οργανώνεται στο πλαίσιο της Σχολής, ενιαία για όλους τους Τομείς. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους όλα τα δικαιώματα και τις παροχές για τους υποψηφίους διδάκτορες, όπως προβλέπεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς, υποτροφιών ή άλλους.

Αιτήσεις για διδακτορική διατριβή υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μέχρι δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ανά περίοδο επιλογής για κάθε Σχολή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι θέσεις των νέων υποψηφίων διδακτόρων με περιγραφή του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου κάθε θέσης, δημοσιοποιούνται από τη Σχολή και προκηρύσσονται. Η επιλογή των νέων υποψηφίων διδακτόρων ολοκληρώνεται με την τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, που γίνεται κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) έως έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα από το Πρόγραμμα Προδιδακτορικών Μαθημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Σε αυτό περιλαμβάνονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Χημικών Μηχανικών ή άλλων Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ, τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Για τους διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς ΕΜΠ ή άλλων αντιστοίχων Σχολών Χημικών Μηχανικών της Ελλάδας ή του εξωτερικού (επιπέδου Master) ο αριθμός των υποχρεωτικών αυτών μαθημάτων είναι τρία (3). Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς άλλων Σχολών ΕΜΠ ή τους Πτυχιούχους Τμημάτων άλλων ΑΕΙ και κατόχους τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της Διδακτορικής διατριβής τους ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι πέντε (5).

Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση της διατριβής είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει παρουσιάσει στοιχεία του έργου του με δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Σχετικά Αρχεία
  Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2811/16-07-18)
Όνομα: kanonismos_dd_16072018.pdf, Ανέβηκε: 26/1/2023 13:31, Μέγεθος: 85kb
  Γενικά Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Όνομα: genika_kritiria_epilogis_yd.pdf, Ανέβηκε: 14/5/2021 10:22, Μέγεθος: 88kb
  Απαιτούμενες δημοσιεύσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων
Όνομα: apaitoumenes_dimosieuseis.pdf, Ανέβηκε: 29/6/2021 11:26, Μέγεθος: 45kb