ΟργάνωσηΣπουδών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους, γνωστά και ως εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών διακρίνονται στα υποχρεωτικά -ή «κορμού»- και στα επιλεγόμενα, τα οποία κατανέμονται σε δέκα (10) εξάμηνα. Υπάρχουν τρία είδη μαθημάτων επιλογής: (α) μαθήματα «Ελεύθερης επιλογής», (β) μαθήματα «Κατεύθυνσης-Εμβάθυνσης» και (γ) μαθήματα «Ξένης γλώσσας». Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια 2 εξαμήνων, του 9ου και του 10ου. Η δήλωση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στην αρχή του 9ου εξαμήνου. Η Πρακτική άσκηση πραγματοποιείται επί ένα ημερολογιακό μήνα στο τέλος του 8ου καθώς και στην αρχή του 9ου εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο εξάμηνο του Προγράμματος. Στο τέλος κάθε εξαμήνου εξετάζονται τα αντίστοιχα μαθήματα, ενώ στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους γίνεται η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων χειμερινών και εαρινών εξαμήνων. Οι σημαντικές ημερομηνίες σημειώνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος/Σχολής. Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται με τις διαλέξεις των μαθημάτων, την υλοποίηση φροντιστηριακών, εργαστηριακών και υπολογιστικών ασκήσεων,την εκτέλεση της πρακτικής εξάσκησης και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή μόνο υποχρέωση του φοιτητή, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστημα καταχώρισης απουσιών. Παρόλα αυτά, η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν - δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μίας επαναληπτικής εξέτασης. Εάν αποτύχει και στη συμπληρωματική εξέταση, ο φοιτητής θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Επιλεγόμενα μαθήματα

Ως επιλεγόμενα μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος.

Αναφορικά με τις εξετάσεις και τη βαθμολογία κάθε μαθήματος επιλογής, ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόμενο μάθημα

Μαθήματα Κατεύθυνσης-Εμβάθυνσης

Ως μαθήματα "Κατεύθυνσης-Εμβάθυνσης" χαρακτηρίζονται τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται μέσα από την Κατεύθυνση-Εμβάθυνση που επιλέγει ο φοιτητής στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών του. Μέσα από τα μαθήματα αυτά, ο φοιτητής μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος γνώσεων σε αντικείμενα που συνδέονται με το πεδίο απασχόλησης των Χημικών Μηχανικών χωρίς να διασπάται η ενότητα των σπουδών. Ο φοιτητής επιλέγει μια από τις οκτώ διαθέσιμες περιοχές Εμβάθυνσης που κατανέμονται σε τέσσερις Κατευθύνσεις, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τμήμα 5.1 και υποχρεωτικά επιλέγει 5 μαθήματα Κατεύθυνσης-Εμβάθυνσης κατά τη διάρκεια του 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου. Η Κατεύθυνση-Εμβάθυνση δεν αναγράφεται στον τίτλο του διπλώματος, το οποίο είναι Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού χωρίς καμία αναφορά σε αυτήν. Η επιλογή μιας Εμβάθυνσης είναι υποχρεωτική και για την εξέταση και τη βαθμολογία των αντίστοιχων μαθημάτων Κατεύθυνσης-Εμβάθυνσης ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά μαθήματα.

Υποχρεώσεις φοιτητών για την απόκτηση διπλώματος

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκριθεί με επιτυχία στο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων.
  2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε τρία (3) από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
  3. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε πέντε (5) μαθήματα Εμβάθυνσης που έχει επιλέξει.
  4. Να εκτελέσει με επιτυχία την Πρακτική Άσκηση.
  5. Να εγγραφεί, να εκτελέσει, να συγγράψει και να εξετασθεί με επιτυχία στη Διπλωματική Εργασία.