ΤοΠρόγραμμαΣπουδών

Η Σχολή των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στην προσπάθειά της να διατηρήσει υψηλό και σύγχρονο επίπεδο γνώσης που παρέχει στους σπουδαστές της, παρακολουθεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και υλοποιεί τις απαραίτητες αναπροσαρμογές στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών προορίζεται να υπηρετεί τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:

  1. Να εξασφαλίζει ένα ενιαίο πτυχίο για όλους τους φοιτητές της Σχολής και να διατηρεί αναλλοίωτο και αδιάσπαστο τον πενταετή χαρακτήρα των Σπουδών, που να οδηγεί σε πτυχίο επιπέδου Master.
  2. Να μην οδηγεί σε πιθανά σενάρια διάσπασης της Σχολής.
  3. Να εγγυάται την αρμονική και λειτουργική σχέση μεταξύ Διδασκόντων και Διδασκομένων.
  4. Να μην οδηγεί σε αντίληψη παραγωγής εξατομικευμένων πτυχίων, ενώ να περιέχει στοιχεία ειδίκευσης που να το καθιστούν ουσιαστικά αυτοδύναμο και
  5. Να χαρακτηρίζεται από σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη, ώστε ο φοιτητής να έχει το χρονι­κό περιθώριο να ενασχοληθεί με ευρύτερα αντικείμενα του κοινωνικού του περίγυ­ρου. Είναι σαφές ότι το ΕΜΠ πρέπει να αποσκοπεί, πέραν της τεχνολογικής παι­δεί­ας, στη διαμόρφωση ισχυρών αλλά και ευαίσθητων κοινωνικά προσωπικοτήτων.

Ειδικότερα, σε επίπεδο τεχνοκρατικής προσέγγισης, το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των παρακάτω αρχών:

  1. Να παρέχει σε άριστο επίπεδο τις θεμελιώδεις θεωρητικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις με τις οποίες ο αυριανός επαγγελματίας Χημικός Μηχανικός θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του απασχόλησης.
  2. Να εντάσσει στις μεθόδους διδασκαλίας τα σύγχρονα τεχνικά μέσα εργασίας και να εξοικειώνει τους φοιτητές με τη χρήση αυτών σε κατάλληλους εργαστηριακούς και υπολογιστικούς χώρους.
  3. Να εγγυάται κατά το δυνατό ενιαία διαδικασία διδασκαλίας, σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
  4. Να καθιστά ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων τη συνθετική μικρο-ομαδική εργασία επί σύγχρονων τεχνολογικών θεμάτων, αποφεύγοντας τις αλληλοεπικαλύψεις διδακτέας ύλης μεταξύ των παρεχόμενων μαθημάτων και
  5. Να οδηγεί σε διπλωματικές εργασίες που θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα σύγχρονα αντικείμενα εργασίας του “μάχιμου” Χημικού Μηχανικού.

Το Πρόγραμμα αυτό δεν θα πρέπει ολικά να αντιμετωπισθεί ως μία τελεσίδικη κανονιστική νόρμα, αλλά αντίθετα ως ένα εργαλείο για γόνιμο και συνεχή διάλογο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται μία δυναμική αναπροσαρμογή, σύμφωνα με την κοινή αίσθηση των σημερινών και μελλοντικών μηνυμάτων.

Η υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται σε βιομηχανίες ή ερευνητικά ινστιτούτα επί 5 εβδομάδες στις αρχές του 9ου εξαμήνου. Οι επόμενες 8 εβδομάδες διατίθενται για 2 μαθήματα, κάθε κατεύθυνσης, ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα μάθημα επιλογής, και για την έναρξη της διπλωματικής εργασίας.