ΟδηγόςΣπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε φοιτητές/τριες Χημικούς Μηχανικούς για την απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας εφαρμογής των αρχών των θετικών επιστημών –μαθηματικών, φυσικής, χημείας και βιολογίας– των τεχνικών επιστημών, καθώς και των οικονομικών/κοινωνικών επιστημών στα πεδία δραστηριοποίησής τους. Αυτά τα πεδία χαρακτηρίζονται από διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και εφαρμόζονται σε χημικές/βιοχημικές εγκαταστάσεις, όπου η ύλη υποβάλλεται σε επεξεργασία κατά τον βέλτιστο τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 5ετούς κύκλου σπουδών της Σχολής  που οδηγεί σε Δίπλωμα επιπέδου Master, ο/η απόφοιτος αναμένεται να κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να κατανοεί και να επιλύει φυσικά, χημικά και βιολογικά προβλήματα τόσο σε εργαστηριακή όσο και βιομηχανική κλίμακα. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, αναμένεται ο/η απόφοιτος να είναι σε θέση:

  • Να συλλαμβάνει, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται διεργασίες για την παραγωγή, τον μετασχηματισμό και τη μεταφορά προϊόντων (υλικών και ενέργειας).
  • Να συμμετέχει στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, βελτίωση και υποστήριξη μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων.
  • Να συμμετέχει στην τυποποίηση, στον έλεγχο ποιότητας, στην πιστοποίηση και εμπορία υλικών πάσης φύσεως.
  • Να εκπονεί επιστημονικές και τεχνικές μελέτες κατασκευής, λειτουργίας εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης, έργων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Να εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, αποκατάστασης και διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
  • Να διαχειρίζεται  ή/και να διοικεί τα έργα που σχετίζονται με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, αποκατάστασης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
  • Να συμμετέχει στη διοίκηση  ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να εργάζεται ως ερευνητής σε διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
  • Να εργάζεται ατομικά αλλά και ομαδικά, σε σύνθετες τεχνικές δραστηριότητες, με υπευθυνότητα και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
Σχετικά Αρχεία
  Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
Όνομα: course_guide_2023-2024.pdf, Ανέβηκε: 29/12/2023 09:25, Μέγεθος: 2977kb
  Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (Αγγλικά)
Όνομα: course_guide_2022-2023_en.pdf, Ανέβηκε: 2/2/2023 14:26, Μέγεθος: 2055kb