Διαχείριση Υδάτων
Περιγραφή
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κάλυψη ευρέως φάσματος θεμάτων που αφορούν στα υδατικά αποθέματα και την ποιότητα των υδάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική σημασία, η διαχείριση, η χημεία, η ποιότητα, οι χρήσεις των φυσικών υδατικών πόρων και η αξιοποίηση του θαλάσσιου ύδατος. Περιεχόμενα: 1. Κατανομή, χρήσεις και ποιότητα νερού.Υφιστάμενη κατάσταση υδάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υδατικοί Πόροι (συμβατικοί- μη συμβατικοί). Κλιματικές αλλαγές και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους. 2. Υδατική Χημεία: Φυσικά υδατικά συστήματα-σύσταση νερού - χημικά είδη υδατικής φάσης. Κύριες μεταβλητές pH, pε. Οξεοβασικά φαινομένα (Διαγράμματα pC-pH). 3. Πόσιμο (αστικό) νερό (Ποιότητα-διαχείριση) Γκρι νερό (Ποιότητα-διαχείριση) Αρδευτικό νερό (Ποιότητα-διαχείριση). 4. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων, 5. Αφαλάτωση υφάλμυρου και θαλάσσιου νερού (θερμικές, μεμβράνες, ηλεκτροδιαπίδηση), 6. Νερό & Ενέργεια. Υδατικό αποτύπωμα και έννοια Εικονικού νερού. Γαλάζια ανάπτυξη

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5294

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1324&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1324&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5294_WATER_WASTE_MANAG_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου, Κ. Κόλλια

Εργαστήριο : Κ. Κόλλια, Ε. Παυλάτου, Σ. Μάη, Δ.Κ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας, Ε. Μπαραμπούτη