Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο Σχεδιασμό Διεργασιών, η ανάλυση Βασικών Φυσικών Διεργασιών, η ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο θα στηριχθούν, στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα Ρύθμιση Διεργασιών, Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Ι & ΙΙ. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Απόσταξη ισορροπίας. Κλασματική απόσταξη. Απορρόφηση ? εκρόφηση. Εκχύλιση. Διαχωρισμοί με μεμβράνες. Οι διεργασίες αυτές θα μελετηθούν και με τη χρήση προσομοιωτών σε αντιπροσωπευτικές εφαρμογές / προβλήματα.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5012

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mfd2

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Κροκίδα

Εργαστήριο : Κ. Μαγουλάς, Ζ. Μαρούλης, Μ. Κροκίδα