Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον Σχεδιασμό Διεργασιών, η ανάλυση Βασικών Φυσικών Διεργασιών, η ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο θα στηριχθούν στα επόμενα εξάμηνα τα μαθήματα Ρύθμιση Διεργασιών, Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Ι & ΙΙ. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Απόσταξη ισορροπίας. Κλασματική απόσταξη. Απορρόφηση? εκρόφηση. Εκχύλιση. Διαχωρισμοί με μεμβράνες. Οι διεργασίες αυτές θα μελετηθούν και με τη χρήση προσομοιωτών σε αντιπροσωπευτικές εφαρμογές / προβλήματα.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5012

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1251&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1251&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5012_PHYS_PROC2_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Κροκίδα

Εργαστήριο : Μ. Κροκίδα, Ζ. Μαρούλης, Β. Λούλη, Χ. Μπουκουβάλας, Θ. Ξενίδου, Ν. Παναγιώτου, Γ. Παππά, Π. Μιχαηλίδης