Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Ανάλυση και στο Σχεδιασμό των βασικών διεργασιών χημικής μηχανικής. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή, βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού διεργασιών. Ανάλυση και σχεδιασμός πειραμάτων. Ροή Ρευστών (Ροή σε σωλήνες, ροή σε σταθερές και ρευστοποιημένες κλίνες σωματιδίων, ανάμιξη ρευστών, αντλίες, αεροσυμπιεστές). Τεχνική σωματιδίων (κοσκίνηση, διήθηση, φυγοκέντρηση, κατακάθιση, κυκλώνες, φίλτρα, κρυστάλλωση, θραύση, συσσωμάτωση). Θερμικές Διεργασίες (εναλλαγή θερμότητας, εξάτμιση, ψύξη και κατάψυξη, αντλίες θερμότητας). Θερμικές διεργασίες με ταυτόχρονη μεταφορά μάζας (ύγρανση, αφύγρανση, ξήρανση).

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5064

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1259&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1259&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_5/FTM/5064_PHYS_MECH1_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ζ. Μαρούλης

Εργαστήριο : Μ. Κροκίδα, Ζ. Μαρούλης, Β. Λούλη, Χ. Μπουκουβάλας, Θ. Ξενίδου, Ν. Παναγιώτου, Γ. Παππά, Π. Μιχαηλίδης