Φαινόμενα Μεταφοράς II - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νόμων που διέπουν διεργασίες μεταφοράς θερμότητας και μάζας, καθώς και των μεθόδων υπολογισμού θεμελιωδών μεγεθών μεταφοράς. Προσφέρει τις βασικές γνώσεις στις οποίες θα στηριχθούν, στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα σχεδιασμού Φυσικών και Χημικών Διεργασιών. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Θερμοδυναμική. Μακροσκοπικά ισοζύγια. Μεταφορά με Aγωγή. Θερμική Aγωγιμότητα (στερεά, υγρά, αέρια). Νόμος Fourier. Εξίσωση θερμότητας. Μονοδιάστατη Αγωγή σε Μόνιμη Κατάσταση. Η έννοια της Θερμικής Αντίστασης. Ολοκληρωτική μορφή Εξίσωσης Θερμότητας. Σύνθετα Τοιχώματα (επίπεδα - κυλινδρικά - σφαιρικά ). Μεταφορά Θερμότητας από εκτεινόμενες επιφάνειες. Πτερύγια. Απόδοση (Αποτελεσματικότητα (effectiveness) - Αποδοτικότητα (efficiency).Δι-διάστατη αγωγή σε μόνιμη κατάσταση. Μεταφορά με συναγωγή ? Οριακό στρώμα ταχύτητας ? Θερμότητας ? Μάζας. Μεταφορά Μάζας. Μίγματα, ορισμοί. Νόμος Διάχυσης Fick. Μεταφορά σε μακροσκοπικά κινούμενα και ακίνητα ρευστά (Διάχυση ? Μεταγωγή (advection)). Εξίσωση Διάχυσης. Διάχυση με Ομογενή, Ετερογενή Αντίδραση

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5099

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1269&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1269&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_5/FTM/5099_TRANSP_PHEN2_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παπαθανασίου, Μ. Καβουσανάκης