Φαινόμενα Μεταφοράς II - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
Περιγραφή
Μεταφορά θερμότητας. Αγωγή μονοδιάστατη με σύγχρονη παραγωγή, δι- και τριδιάστατη, μη μόνιμη κατάσταση. Συναγωγή: αρχές ομοιότητας, αναλυτικές λύσεις, εξωτερική ροή, ροή σε αγωγούς, φυσική κυκλοφορία, συμπύκνωση και εξάτμιση. Μεταφορά μάζας. Μοριακή διάχυση (σε στερεό, σε διμερές μίγμα ρευστών, διάχυση με ομοιογενή και ετερογενή αντίδραση, μη μόνιμη κατάσταση). Συναγωγή (αναλογίες στη μεταφορά ορμής - θερμότητας - μάζας, μεταφορά μεταξύ φάσεων). Προβλήματα εφαρμογής.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5099

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/transport_phenomena_2

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_5/FTM/5099_TRANSP_PHEN_II_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παπαθανασίου, Μ. Καβουσανάκης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Α. Σπυρόπουλος