Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η φυσική και μαθηματική διερεύνηση των φαινομένων ροής που οδηγεί στη θεωρητική πρόβλεψη και την πειραματική επαλήθευση, με βασικό στόχο την τεκμηριωμένη, ασφαλή και άμεση τεχνική εφαρμογή. Στο μάθημα καλύπτονται οι ενότητες: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Ιδιότητες ρευστού. Κινηματική των ρευστών. Δυνάμεις και Παραμόρφωση των Ρευστών. Νευτωνικά Ρευστά. Μακροσκοπική Ανάλυση Ροής. Διαφορική Ανάλυση Ροής. Ροή οριακού στρώματος. Εισαγωγή στην τυρβώδη ροή. Διαστατική Ανάλυση και Ομοιότητα.

Το μάθημα συνοδεύεται από προαιρετικό υπολογιστικό εργαστήριο που αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την προσεγγιστική επίλυση προβλημάτων ροής που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αναλυτικά μαθηματικά και με τη γραφική αναπαράσταση της ροής.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5098

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1268&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1268&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5098_TRANSP_PHENOM1_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Χρόνης, Γ. Κόκκορης, Α. Μπουντουβής

Εργαστήριο : Μ. Καβουσανάκης, Κ. Παπαδοπούλου