Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών
Περιγραφή
Βασικές έννοιες και ορισμοί. Ιδιότητες ρευστού. Κινηματική των ρευστών. Σωματικές και επιφανειακές δυνάμεις. Υλικές σχέσεις νευτωνικών και μη νευτωνικών ρευστών. Ολοκληρωτικές εξισώσεις ροής. Διαφορικές εξισώσεις ροής. Διαστατική ανάλυση και ομοιότητα. Άτριβη ασυμπίεστη ροή. Οριακό στρώμα. Ιξώδης ροή σε αγωγούς Συμπιεστή ροή.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5098

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/tp1

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_4/FTM/5098_TRANSP_PHENOM_I_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Μπουντουβής, Γ. Λυμπεράτος