Θερμοδυναμική II
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων και των απαραίτητων υπολογιστικών-μεθοδολογικών εργαλείων στις ακόλουθες δύο ευρείες περιοχές: i) Προσδιορισμός των θερμοφυσικών ιδιοτήτων καθαρών ρευστών και μιγμάτων, ii) Μελέτη της Ισορροπίας Φάσεων και της Χημικής Ισορροπίας. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή στη μάθημα. Διαμοριακές δυνάμεις. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Πρόρρηση ιδιοτήτων μιγμάτων. Τάση διαφυγής. Εφαρμογές. Ιδιότητες ανάμιξης. Ιδιότητες περίσσειας. Ισορροπία ατμού-υγρού σε χαμηλές πιέσεις. Συντελεστές ενεργότητας (εξάρτηση από πίεση, θερμοκρασία, συγκέντρωση, μοντέλα υπολογισμού). Υπολογισμοί σημείου φυσαλίδας και δρόσου σε χαμηλές πιέσεις. Πρόρρηση πολυσυστατικής ισορροπίας φάσεων από δυαδικά δεδομένα. Πρόρρηση ισορροπίας φάσεων με UNIFAC. Ισορροπία ατμού-υγρού σε υψηλές πιέσεις (μέθοδοι υπολογισμού συντελεστών κατανομής, υπολογισμοί σημείου δρόσου, βρασμού και εκτόνωσης). Ισορροπία φάσεων υγρού-υγρού. Ισορροπία φάσεων στερού-υγρού. Ισορροπία χημικών αντιδράσεων (υπολογισμοί σταθεράς ισορροπίας, υπολογισμός μετατροπής αντιδράσεων σε αέρια φάση, υπολογισμός μετατροπής σε αντιδράσεις υγρής φάσης και ετερογενή συστήματα, παράγοντες που επηρεάζουν τη μετατροπή, νόμος φάσεων, θεώρημα Duhem, πολλαπλές αντιδράσεις).

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5109

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1270&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1270&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_3/FTM/5109_THERMO2_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς

Εργαστήριο : Χ. Βάββα, Γ. Παππά