Θερμοδυναμική Ι
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων και των απαραίτητων υπολογιστικών - μεθοδολογικών εργαλείων στις ακόλουθες ευρείες περιοχές: Μελέτη της Εφικτότητας των Διεργασιών και της Αποδοτικής Χρήσης της Ενέργειας, Προσδιορισμός των Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων καθαρών ρευστών. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Μορφές ενέργειας. Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών. Α΄ Θερμοδυναμικό αξίωμα για κλειστά και ανοικτά συστήματα. Β' Θερμοδυναμικό αξίωμα. Αρχές λειτουργίας θερμικών και ψυκτικών κύκλων. Υπολογισμοί εντροπικών μεταβολών. Απωλεσθέν έργο. Εξισώσεις ΤdS. Θεμελιώδης εξίσωση. Διαθέσιμη ενέργεια. Μετασχηματισμοί Legendre. Θερμοδυναμικά δυναμικά, ενέργειες Helmholtz και Gibbs. Έκφραση θερμοδυναμικών παραγώγων συναρτήσει μετρήσιμων μεγεθών. Απλοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε διεργασίες με ιδανικά αέρια. Θερμοδυναμική ανάλυση απλών κύκλων ισχύος. Σύνθετα κύκλα ισχύος. Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών κύκλων. Μέθοδοι πρόρρησης φυσικών ιδιοτήτων. Ογκομετρική συμπεριφορά καθαρών ουσιών. Λοιπές φυσικές ιδιότητες. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Συναρτήσεις απόκλισης. Χημικό δυναμικό. Τάση διαφυγής.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5272

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1302&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1302&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_2/FTM/5272_THERMO1_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Βουτσάς

Εργαστήριο : Χ. Βάββα, Β. Λούλη