Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Περιγραφή
Εισαγωγή: Προέλευση, Μηχανισμοί Συσσώρευσης, Έρευνα και Παραγωγή Αργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Φυσικό Αέριο: Βασικά Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες. Επεξεργασία, Απομάκρυνση Όξινων Συστατικών, Απομάκρυνση Βαρύτερων Υδρογονανθράκων. Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). Μεταφορά, Αποθήκευση, Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, Αγωγοί Φυσικού Αερίου. Αργό Πετρέλαιο: Βασικά Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες. Διεργασίες Διαχωρισμού - Απόσταξη, Ατμοσφαιρική, υπό Κενό, Διαχωρισμός Ελαφρών Κλασμάτων. Διεργασίες Αναβάθμισης Υπολείμματος: Θερμική Πυρόλυση, Ιξωδόλυση, Εξανθράκωση. Διεργασίες Καταλυτικής Πυρόλυσης - Παραγωγή Βενζίνης από Βαρύτερα Κλάσματα. Υδρογονοκατεργασία: Αναβάθμιση Μέσων Κλασμάτων - Αποθείωση. Υδρογονοπυρόλυση - Παραγωγή Ντήζελ από Βαρύτερα Κλάσματα. Διεργασίες Αναβάθμισης Νάφθας - Παραγωγής Βενζίνης: Αναμόρφωση - Ισομερισμός. Παραγωγή Βενζίνης από Αέρια Προϊόντα: Αλκυλίωση - Πολυμερισμός. Βοηθητικές Διεργασίες, Παραγωγή Υδρογόνου, Οξυγονούχα Συστατικά. Ανάμιξη Προϊόντων, Διαδικασίες Υπολογισμού. Διεργασίες Παραγωγής Λιπαντικών.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5255

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/pngtech

Διδάσκοντες : Ε. Λόης, Δ. Καρώνης