Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και τις γενικές μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η ανάπτυξη των βασικών εργαλείων ενεργειακής και εξεργειακής ανάλυση φυσικών και χημικών διεργασιών, η εφαρμογή τους στην παραγωγή ισχύος και τα σύστημα ατμού (παραγωγή, διανομή, χρήση, εξοικονόμηση, συμπαραγωγή), (β) η μελέτη βασικών συστημάτων συμπαραγωγής, (γ) η βιομηχανική ψύξη και κλιματισμός, (δ) η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη βιομηχανία. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Ενεργειακές ανάγκες στη βιομηχανία-Αρχές ενεργειακής βελτιστοποίησης / Ενέργεια και Θερμοδυναμική / Βασικά και πολύπλοκα κύκλα παραγωγής ισχύος / Ενεργειακή/εξεργειακή ανάλυση συστημάτων μεταφοράς θερμότητας / Συστήματα παραγωγής ατμού / Συμπαραγωγή / Ψυκτικά κύκλα.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5170

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1280&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1280&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_10/FTM/5170_SUNSTAINABLE_MANAG_ENERGY_SYSTEMS_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Βουτσάς

Εργαστήριο : Β. Λούλη