Δομή και Καταστάσεις της Ύλης
Περιγραφή
Διαμοριακές δυνάμεις. Κινητική θεωρία αραιών αερίων: κατανομή ταχυτήτων κατά Maxwell-Boltzmann, μέση ελευθέρα διαδρομή, αριθμοί συγκρούσεων. Ιξώδες, θερμική αγωγιμότητα, διαχυτότητα. Πραγματικά αέρια: καταστατική εξίσωση virial, καταστατική εξίσωση van der Waals και προβλέψεις της για την ισορροπία φάσεων και κρισιμότητα. Συντελεστής Joule-Thomson. Υγρά: τάση ατμών, ιξώδες, επιφανειακή τάση, διαβροχή και εφάπλωση, τριχοειδή φαινόμενα. Στερεά: Κρυσταλλικά συστήματα και πλέγματα. Άμορφα στερεά. Θερμοχωρητικότητες στερεών, θεωρίες Einstein και Debye. Φυσικά συστήματα: Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Ιδανικά και πραγματικά διαλύματα. Πτητικότητα, συντελεστής ενεργότητας. Προσθετικές ιδιότητες (ελάττωση της τάσης των ατμών, ανύψωση του σημείου ζέσεως, ταπείνωση του σημείου πήξεως, ώσμωση). Ισορροπίες ατμών-υγρού, αζεότροπα. Μερικώς αναμίξιμα υγρά. Διαγράμματα φάσεων στερεού-υγρού δυαδικών συστημάτων. Τριαδικά μείγματα. Εισαγωγή στα διεπιφανειακά φαινόμενα: ρόφηση, κολλοειδή.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5088

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1060

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_3/FTM/5088_DOMI_TIS_YLIS_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Γ. Παπαδόπουλος

Εργαστήριο : Θ. Θεοδώρου, Χ. Καραγιάννη, Κ. Μπέλτσιος, Κ. Χαριτίδης, Λ. Ζουμπουλάκης, Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Γρηγοριάδης, Α. Δελέγκου, Β. Δρίτσα, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Μ. Καρόγλου, Κ. Λαμπρόπουλος, Ε. Ντάφλου, Π. Παπανδρεόπουλος, Σ. Σούλης, Χ. Τσιάκαλος