Δομή και Καταστάσεις της Ύλης
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και ποσοτική περιγραφή της δομής, κίνησης και αλληλεπιδράσεων σε μοριακό επίπεδο μέσα σε αέριες, υγρές και στερεές φάσεις καθαρών ουσιών και μειγμάτων και συσχέτισή τους με τις μακροσκοπικές ιδιότητες. Διαγράμματα φάσεων και διεπιφανειακά φαινόμενα. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή στη Στατιστική Μηχανική. Κινητική θεωρία αραιών αερίων (κατανομή ταχυτήτων κατά Maxwell-Boltzmann, μέση ελευθέρα διαδρομή, αριθμοί συγκρούσεων, ιξώδες, θερμική αγωγιμότητα, διαχυτότητα). Πραγματικά αέρια (καταστατική εξίσωση van der Waals και προβλέψεις της για την ισορροπία φάσεων και κρισιμότητα. Καταστατική εξίσωση virial και σύνδεση με τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Συντελεστής Joule-Thomson). Υγρά (δομή και δυναμική, τάση ατμών, ιξώδες, επιφανειακή τάση, διαβροχή και εφάπλωση, τριχοειδή φαινόμενα). Στερεά (κρυσταλλικά συστήματα και πλέγματα, άμορφα στερεά, θερμοχωρητικότητα στερεών, θεωρίες Einstein και Debye). Φυσικά συστήματα (μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες, ιδανικά και πραγματικά διαλύματα, γενικές αρχές για τον υπολογισμό τάσης διαφυγής και ενεργότητας, προσθετικές ιδιότητες, ισορροπίες ατμών-υγρού, αζεότροπα, μερικώς αναμίξιμα υγρά, διαγράμματα φάσεων στερεού-υγρού δυαδικών συστημάτων, τριαδικά μείγματα.). Ρόφηση ρευστών σε στερεά. Κολλοειδή

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5088

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1267&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1267&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_3/FTM/5088_DOMI_TIS_YLIS_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Γ. Παπαδόπουλος

Εργαστήριο : Θ. Θεοδώρου, Κ. Μπέλτσιος, Κ. Χαριτίδης, Λ. Ζουμπουλάκης, Γ. Παπαδόπουλος, Κ. Λαμπρόπουλος, Γ. Γρηγοριάδης, Α. Δελέγκου, Β. Δρίτσα, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Μ. Καρόγλου, Π. Γεωργίου, Ε. Ντάφλου, Π. Παπανδρεόπουλος, Σ. Σούλης, Α. Κωνσταντή