Στατιστική για Μηχανικούς
Περιγραφή
Το μάθημα περιέχει 2 ενότητες: τις Βασικές αρχές Πιθανοθεωρίας και την Εφαρμοσμένη Στατιστική. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες πιθανοθεωρίας, ώστε να διαμορφώσουν τη θεωρητική επάρκεια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να αξιολογούν στην πράξη πειραματικά δεδομένα. Στόχος της δεύτερης ενότητας ? που περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή τεχνικών στο εργαστήριο ? είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές στατιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου, με τη βοήθεια διάφορων εργαλείων σε Η/Υ.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5270

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1065

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Τσακανίκας, Χ. Κουκουβίνος