Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας
Περιγραφή
Προέλευση, κατανομή, σχηματισμός των κυριοτέρων στοιχείων στη Γη. Αρχές κρυσταλλογραφίας. Συσχέτιση κρυσταλλικής δομής με τις μηχανικές, οπτικές, θερμικές, ηλεκτρικές ιδιότητες των ανοργάνων ενώσεων. Σχηματισμός Ορυκτών και Πετρωμάτων. Κατάταξη και ιδιότητές τους. Προσμίξεις στα ορυκτά. Μελέτη δομής και τεχνικής συμπεριφοράς βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων της Ελλάδας. Χαρτογράφηση ορυκτού πλούτου της χώρας.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5215

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη