Επιλεγμένα Θέματα Βιοοργανικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών (α) με ορισμένες από τις σπουδαιότερες κατηγορίες οργανικών βιομορίων (αμινοξέα, πεπτίδια, στεροειδή) και (β) με τις κυριότερες αρχές της χημείας φυσικών προϊόντων (κατηγορίες φυσικών προϊόντων, μέθοδοι απομόνωσης, μελέτη και χαρακτηρισμός δομής και εφαρμογές σε φάρμακα, καλλυντικά, τρόφιμα, χρωστικές, αντιοξειδωτικά κλπ.). Τα επιλεγμένα θέματα που θα διδαχθούν περιλαμβάνονται στο επίκεντρο της σύγχρονης έρευνας και των εφαρμογών της Οργανικής και Βιοοργανικής Χημείας και της Χημείας Φυσικών Προϊόντων, είναι προσαρμοσμένα στις κατευθύνσεις και τις σπουδές του Χημικού Μηχανικού και μπορούν να θέσουν τις βάσεις για την ενασχόληση του σπουδαστή με σχετικά αντικείμενα αιχμής σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Εισαγωγή στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων. Αλκαλοειδή. Μέθοδοι σύνθεσης πεπτιδίων & Μέθοδοι προσδιορισμού αλληλουχίας αμινοξέων σε πεπτίδια. Γλυκοζίτες. Στεροειδή. Απομόνωση δραστικών συστατικών από φυσικά προϊόντα. Σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους. Χαρακτηρισμός δομής φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους. Αξιολόγηση βιολογικής δράσης (βιοδοκιμές). Εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5278

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1308&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1308&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_5/FTM/5278_SELECT_BIO_ORGAN_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση

Εργαστήριο : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση, Δ. Βασιλακόπουλος, Ζ. Κατσανεβάκη, Α. Παπαδόπουλος