Επιστήμη και Τεχνική Μεταλλικών Υλικών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές, τη δομή , τις ιδιότητες των μετάλλων και των κραμάτων τους, καθώς και στις κατεργασίες/διεργασίες που εφαρμόζονται έτσι ώστε να αποκτήσουν τις επιθυμητές ιδιότητες ανάλογα με την τελική τους εφαρμογή. Οι επιμέρους στόχοι είναι ο φοιτητής να:-κατανοήσει τη σύνδεση της δομής και των ιδιοτήτων υλικών αυτών, καθώς και να τα συσχετίσει με την εφαρμοζόμενη διεργασία/κατεργασία και τις εφαρμογές τους ως τελικά προϊόντα -γνωρίσει τις πρόσφατες τεχνικές κατεργασιών και μεθόδων χαρακτηρισμού των υλικών αυτών - αναπτύξει δεξιότητες επιλογής κατάλληλου μεταλλικού υλικού και τεχνικής κατεργασίας του ανάλογα με τις εφαρμογές των υλικών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5174

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1281&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1281&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5174_METALL_MATER_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Χαριτίδης, Ε. Παυλάτου

Εργαστήριο : Κ. Κόλλια, Ε. Παυλάτου, Κ. Χαριτίδης, Π. Γύφτου, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Π. Παπανδρεόπουλος