Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Περιγραφή
Περιγραφή, μαθηματική αποτύπωση και προσομοίωση των βασικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διάφορες φάσεις ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν, αποθηκεύουν ή/και διακινούν τοξικές ή/και εύφλεκτες ουσίες. Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας των ΒΑΜΕ, πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, μελέτες ασφάλειας.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5149

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1275&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1275&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_9/FTM/5149_SECURITY_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Κροκίδα

Εργαστήριο : Χ. Μπουκουβάλας, Ν. Παναγιώτου