Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας
Περιγραφή
Βασικές έννοιες - Ορισμοί- Διαστάσεις ποιότητας- Ποιότητα προϊόντος- ποιότητα υπηρεσίας- ποιότητα διεργασίας. Μέτρηση ποιότητας- Κόστος (έλλειψης) ποιότητας Σχεδιασμός ποιότητας και ανάπτυξη διεργασιών (QFD, FMEA, WA) Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (SPC) Διαχείριση ποιότητας ?Το πρότυπο ISO 9001- Βελτίωση διεργασιών- Τεχνικές και εργαλεία επίλυσης προβλημάτων (Ανάλυση Pareto ? Διάγραμμα αιτίου αποτελέσματος - Κύκλος PDCA). Μέτρηση επιχειρηματικών επιδόσεων -Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) Μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας- Αυτοαξιολόγηση επιχειρήσεων Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Διαχείριση πόρων και διαδικασιών- Επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον (κοινωνική ευθύνη-αειφορία) Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5243

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/resman

Διδάσκοντες : Δ. Χατζηαβραμίδης