Διοίκηση έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων
Περιγραφή
Α) Διοίκηση Έργων: Βασικές γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία που εφαρμόζονται για την επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων ενεργειών που περιλαμβάνουν περισσότερες αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες και αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «μοναδικού» προϊόντος ή υπηρεσίας. Βασικές έννοιες- Οργανωτικές δομές- Κύκλος ζωής έργου. Προγραμματισμός-Δομική ανάλυση έργου. Χρονικός προγραμματισμός. Προγραμματισμός πόρων. Προϋπολογισμός έργου. Παρακολούθηση & έλεγχος έργου. Διαχείριση κινδύνου. Β) Υποστήριξη Αποφάσεων: Βασικές γνώσεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία για την επιλογή της ενδεδειγμένης λύσης που θα ικανοποιήσει μία νέα ανάγκη ή θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Βασικές έννοιες. Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου - Δένδρα αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5260

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1036

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Καλογήρου