Σχεδιασμός Προϊόντων
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του  Χημικού Μηχανικού με το γνωστικό υπόβαθρο και τη μεθοδολογία στην αντιμετώπιση των βασικών ερωτημάτων: «τι προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί» και «πως θα κατασκευαστεί», ώστε να παρουσιάζει τα βέλτιστα οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά και να καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Τα περιεχόμενα του μαθήματος παρέχουν  στοιχεία και γνώσεις για τα ακόλουθα:
  • Ανάγκες: Αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή ή πελάτη και μετατροπή των αναγκών σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά του προϊόντος με  ανάλογες προδιαγραφές
  • Ιδέες: Συγκέντρωση ιδεών που πιθανόν να μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ικανοποίησης των αναγκών του καταναλωτή ή πελάτη . Αξιολόγηση των συγκεντρωμένων ιδεών και επιλογή μικρού αριθμού από τις καλύτερες
  • Επιλογή: Λεπτομερείς υπολογισμοί για τις καλύτερες ιδέες από το προηγούμενο στάδιο (οι υπολογισμοί αναφέρονται σε τεχνικά και οικονομικά μεγέθη). Επιλογή της ιδέας που θα ακολουθηθεί.
  • Παραγωγή: Σχεδιασμός της βιομηχανικής παραγωγής του νέου προϊόντος, κυρίως διεργασίες. 

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5265

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1298&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1298&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5265_PROD_DESIGN_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Ταραντίλη

Εργαστήριο : Λ. Καραογλάνογλου, Δ. Κουλλάς, Κ. Παπαδοπούλου

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Λ. Καραογλάνογλου, Δ. Κουλλάς, Κ. Παπαδοπούλου