Μηχανική Πολυμερών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών και η κατανόηση βασικών εννοιών που διέπουν την παραγωγή και την επεξεργασία των υλικών αυτών. Αρχικά αναλύονται οι διεργασίες πολυμερισμού, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η σύνθεση και η παραγωγή των πολυμερών. Ακολουθεί η παρουσίαση κρίσιμων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των πολυμερών σε στερεά κατάσταση, σε τήγμα και σε διάλυμα, με στόχο την συσχέτιση και αριστοποίηση δομής-ιδιοτήτων. Τέλος, γίνεται μια επισκόπηση των βασικών τεχνικών επεξεργασίας/μορφοποίησης των πολυμερών. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Διεργασίες πολυμερισμού. Δομή και Θερμικές μεταπτώσεις πολυμερών. Μηχανικές ιδιότητες. Διαλύματα και τήγματα πολυμερών. Βασικές διεργασίες μορφοποίησης πολυμερών.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5147

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1055

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_6/FTM/5147_POLYMERS_ENGIN_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Βουγιούκα