Μηχανική Πολυμερών
Περιγραφή
Εισαγωγή: Ορισμοί και βασικές έννοιες. Μοριακά βάρη και κατανομή. Ονοματολογία και κατάταξη πολυμερών. Σταδιακός και Αλυσωτός Πολυμερισμός. Γραμμικός σταδιακός πολυμερισμός. Πολυμερισμός με μηχανισμό ελευθέρων ριζών, κατιοντικός και ανιοντικός πολυμερισμός, πολυμερισμός ετερογενούς κατάλυσης. Τεχνικές Πολυμερισμού: Πολυμερισμός μάζας. Πολυμερισμός διαλύματος. Πολυμερισμός αιωρήματος. Πολυμερισμός γαλακτώματος. Ρεολογία Πολυμερών: Ιξωδοελαστική συμπεριφορά και βασικά ιξωδοελαστικά πρότυπα (Maxwell, Voigt και συνδυασμοί). Ρεολογική συμπεριφορά τηγμάτων και διαλυμάτων πολυμερών. Επεξεργασία Πολυμερών: Ποσοτική προσέγγιση σε βασικές τεχνικές μόρφωσης πολυμερών. Εκβολή. Έγχυση. Σύνθετα Υλικά. Μηχανική Συνθέτων Υλικών.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5147

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1055

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Δ. Παπασπυρίδης, Σ. Βουγιούκα