Φυσική ΙΙ
Περιγραφή
Τα βασικά αντικείμενα του μαθήματος είναι: (α) Η εισαγωγή στους βασικούς νόμους που διέπουν τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία (νόμοι Coulomb, Gauss, Biot-Savart, Ampere, Faraday). (β) Εισαγωγή στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (γ) Εισαγωγή στην Οπτική, συγκεκριμένα στην ανάκλαση, διάθλαση και πόλωση των Η/Μ κυμάτων, το πείραμα του Young και τη συμβολή και στοιχεία περίθλασης. Παράλληλα με τη διδασκαλία, το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία στοχεύει στην καλύτερη εμπέδωση φαινομένων που αναπτύσσονται στη θεωρία και στην εξοικείωση με στοιχειώδεις εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Ενότητες: Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. Διηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Συμπεριφορά της ύλης στο ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Lorentz. Νόμοι του Ampere και των Biot-Savart. Επαγωγή, νόμος του Faraday. Ρεύμα μετατόπισης. Εξισώσεις του Maxwell. Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Διάνυσμα Poynting. Συμβολή και περίθλαση. Γεωμετρική οπτική. Βασικοί νόμοι της οπτικής: ανάκλαση, διάθλαση. Πόλωση. Πολωτές και Αναλυτές. Διπλοθλαστικότητα και πλακίδια λ/4.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5062

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1257&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1257&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_2/FTM/5062_PHYSICS2_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Καραποστόλη, Ι. Θεοδώνης

Εργαστήριο : Η. Καρκάνης