Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο της χημείας και τεχνολογίας φαρμάκων, της διαδικασίας σχεδιασμού νέων βιοδραστικών μορίων (drug design), της ανάπτυξης νέων φαρμακοτεχνικών μορφών (drug delivery) και του ελέγχου ποιότητας των φαρμάκων. Το μάθημα έχει προσαρμοστεί στο αντικείμενο σπουδών του Χημικού Μηχανικού, για τον οποίο η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό πεδίο δραστηριότητας. Ταυτόχρονα παρέχει βασικές γνώσεις για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στην φαρμακευτική χημεία και τεχνολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εισαγωγή στην Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία. Στοιχεία φαρμακοδυναμικής και φαρμακοκινητικής. Κατάταξη φαρμάκων σε βασικές κατηγορίες ανάλογα με την φαρμακολογική τους δράση (αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά, ναρκωτικά, καρδιολογικά, κ.λ.π.). Χημεία επιλεγμένων κατηγοριών φαρμάκων. Εισαγωγή στον σχεδιασμό φαρμάκων. In silico μεθοδολογίες. Βιομιμητική χρωματογραφία. Ποσοτικές σχέσεις δομής- δράσης (QSAR). Ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών. Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων. Εργαστήριο: Σύνθεση φαρμακευτικού δραστικού συστατικού, παρασκευή φαρμακοτεχνικής μορφής. Χρήση της βιομιμητικής υγρής χρωματογραφίας στον ορθολογικό σχεδιασμό νέων φαρμάκων.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5300

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1330&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1330&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_9/FTM/5300_PHARM_CHEM_TECH_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Δέτση, Φ. Τσόπελας

Εργαστήριο : Α. Δέτση, Φ. Τσόπελας, Ζ. Κατσανεβάκη, Θ. Λυμπεροπούλου, Λ.Α. Τσακανίκα