Οργανική Χημεία Ι
Περιγραφή
Το οργανικό μόριο. Ο ομοιοπολικός δεσμός. Υβριδιώσεις sp3, sp2, sp. Οξέα και βάσεις στην Οργανική Χημεία. Μηχανισμοί των οργανικών αντιδράσεων. Στερεοχημεία. Διαμορφώσεις και διαμορφομερή. Απεικονίσεις και χειρομορφία. Οπτικοί αντίποδες και διαστερεομερή. Αλκάνια. Η αντίδραση αλογονώσεως των αλκανίων. Αλκένια. Μηχανισμοί των αντιδράσεων αποσπάσεως, Ε1 και Ε2. Η αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης. Αλκαδιένια και αλκίνια. Η σταθερότητα των συζυγών διενίων και η θεωρία του συντονισμού. Οι χημικές ιδιότητες των αλκινίων.Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες. Η ανάλυση διαμορφώσεως του κυκλοεξανίου. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η δομή του βενζολίου. Η αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση. Ο αρωματικός χαρακτήρας. Φασματοσκοπικές μέθοδοι. Φάσματα υπεριώδους-ορατού, φάσματα υπερύθρου, φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και φάσματα μάζας. Αλκυλαλογονίδια και αρυλαλογονίδια. Πυρηνόφιλη υποκατάσταση των αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί SΝ2 και SΝ1. Οργανομεταλλικές ενώσεις.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5037

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/organic_chemistry_1

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση

Εργαστήριο : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση