Οργανική Χημεία
Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος εντάσσεται στην περιοχή της Βασικής Οργανικής Χημείας (Basic Organic Chemistry) και έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη της δομής και των αντιδράσεων των οργανικών μορίων. Ειδικότερα τα θέματα που εξετάζονται στις διαλέξεις εντάσσονται στα ακόλουθα πεδία:

Οργανικές ενώσεις δομή και αντιδράσεις: Τρόπος σχηματισμού δεσμών στις ενώσεις του άνθρακα, η στερεοχημεία και οι κατηγορίες αντιδράσεων των οργανικών ενώσεων.

Αλκάνια: Δομή, δραστικότητα και  χαρακτηριστική αντίδραση των αλκανίων (υποκατάσταση μέσω ελευθέρων ριζών). Κυκλοαλκάνια (δομή, ανάλυση διαμορφώσεων και αντιδράσεις).

Αλκένια: Δομή αλκενίων, μηχανισμός της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης, αντιδράσεις απόσπασης (αφυδάτωση αλκοολών, αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων, μηχανισμοί Ε1, Ε2)

Αλκίνια: Δομή και  δραστικότητα των αλκινίων. Κετο-ενολική ταυτομέρεια, οξύτητα των αλκινίων.

Συζυγή διένια: Δομή, δραστικότητα και  αντιδράσεις των συζυγών διενίων (1,2- και 1,4- προσθήκη).

Αρωματικές ενώσεις: Αρωματικός χαρακτήρας. Δομή βενζολίου και χαρακτηριστική αντίδραση (ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση)

Αλκυλαλογονίδια: Δομή και δραστικότητα των αλκυλαλογονιδίων. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης (μηχανισμοί SN1 & SN2).

Αλκοόλες: Αντιδράσεις παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών. Μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων.

Αιθέρες και εποξείδια: Αντιδράσεις παρασκευής και μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων αιθέρων και εποξειδίων

Αλδεϋδες και κετόνες: Αντιδράσεις παρασκευής αλδεϋδών και κετονών, αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο. Δραστικότητα α-υδρογόνων και αντιδράσεις συμπυκνώσεως.

Οργανικά οξέα και παράγωγα τους: Αντιδράσεις παρασκευής και φυσικοχημικές ιδιότητες καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους (χλωρίδια, ανυδρίτες, εστέρες αμίδια) καθώς και οι φυσικοχημικές ιδιότητες τους

Αντιδράσεις παραγώγων των οξέων: Αντιδράσεις υποκαταστάσεως στο καρβονύλιο

Χαρακτηριστικές αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων: Μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων (name reactions) πχ συμπύκνωση Claisen

Αμίνες: Βασικότητα αμινών, παρασκευές και χαρακτηριστικές αντιδράσεις των αμινών.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5276

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/organic_chemistry

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_4/FTM/5276_ORGAN_CHEM_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση

Εργαστήριο : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση, Δ. Βασιλακόπουλος, Ζ. Κατσανεβάκη, Θ. Λυμπεροπούλου, Σ. Μάη, Δ.Κ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας, Ε. Μπαραμπούτη, Α. Παπαδόπουλος