Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες και φαινόμενα που διέπουν τη νανοκλίμακα. Έμφαση δίνεται στην κατηγοριοποίηση των υλικών, με βάση τις ιδιότητές τους, καθώς και στον χαρακτηρισμό αυτών με προηγμένες τεχνικές. Το μάθημα έχει έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται σε μεθόδους σύνθεσης νανοϋλικών, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες εφαρμογές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5302

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1332&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1332&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_10/FTM/5302_NANOMATER_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Χαριτίδης, Ε. Παυλάτου

Εργαστήριο : Ε. Παυλάτου, Κ. Χαριτίδης, K. Κορδάτος, Π. Γεωργίου, Π. Γύφτου, Α. Καραμπέρη, Ε. Κανελλοπούλου