Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία
Περιγραφή
H ανάγκη για νέα, προηγμένα υλικά και συστήματα με νέες ιδιότητες και συμπεριφορά, oδήγησε στα νανοϋλικά (μηδενικής διάστασης (0D) <100nm όπως νανοσωματίδια και κβαντικές τελείες, μονοδιάστατα (1D) <100nm όπως νανοσωλήνες, ίνες και νανοσύρματα, διδιάστατα (2D) <100 nm λεπτά και υπέρλεπτα υμένια, επικαλύψεις, πολυστρωματικές δομές κλπ,. Ως βάση για την ανάπτυξη νανοϋλικών θεωρείται κυρίως είτε η διαδικασία και οι μηχανισμοί της εναπόθεσης των ατόμων ή μορίων από την αέρια φάση στην επιφάνεια ενός στερεού υλικού (bottom-up προσέγγιση) είτε η δημιουργία συγκεκριμένης δομής μέσω π.χ. βομβαρδισμού ιόντων, λιθογραφίας (top down προσέγγιση). Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές, την τεχνολογία ανάπτυξης και χαρακτηρισμού νανοϋλικών με επιθυμητές ιδιότητες και λειτουργικότητα. Έμφαση δίνεται στη χρήση των νανοϋλικών σχεδόν σε κάθε κατηγορία προϊόντων. Μερικοί από τους τομείς που βρίσκουν εφαρμογές τα νανοϋλικά είναι οι εξής: αισθητήρες, βιοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική, επιφανειακή κατεργασία-προστασία υλικών, χημικώς ενεργά υλικά (καταλυτικές επικαλύψεις, corrosion resistant coatings, κτλ.), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, οπτοηλεκτρονική, οπτική (ανακλαστικές, αντι-ανακλαστικές επικαλύψεις, απορροφητικές επικαλύψεις, κτλ), εφαρμογές μεγάλης κλίμακας (συσκευασία, εύκαμπτες ηλεκτρονικές διατάξεις - επίπεδες οθόνες απεικόνισης, φωτοβολταϊκά στοιχεία, glassbuildings, διακοσμητική κτλ.).

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5302

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1005

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Χαριτίδης, K. Κορδάτος