Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση αναλυτικής χημικής σκέψης για επίλυση προβλημάτων στη βιομηχανική παραγωγή, στο περιβάλλον, στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία και στις επιστήμες ζωής. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην χημική ανάλυση πραγματικού χρόνου και περιλαμβάνει: εισαγωγή στην αναλυτική χημεία πραγματικού χρόνου, βασικούς όρους και έννοιες, απλούς χημικούς αισθητήρες και σύνθετους χημικούς αναλυτές, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο φυσικών και χημικών διεργασιών, ανάλυση πεδίου και ασύρματες επικοινωνίες, βαθμονόμηση και διακρίβωση αναλυτικών οργάνων, προδιαγραφές και αγορά οργάνων χημικής ανάλυσης πραγματικού χρόνου, συντήρηση οργάνων, επεξεργασία χημικών δεδομένων με χημειομετρικές μεθόδους, λογισμικό αναλυτικών οργάνων καθώς και διαλέξεις από ειδικούς προσκεκλημένους με εμπειρία στην εργοστασιακή χημική ανάλυση πραγματικού χρόνου, στην ανάλυση πεδίου, στις επικοινωνίες και στη χημική αναλυτική οργανολογία. Το μάθημα στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα χημικής ανάλυσης πραγματικού χρόνου, στην εξάσκηση τους στην οργάνωση και εκτέλεση έργου σχετικού με την προμήθεια και εφαρμογή αναλυτικών τεχνολογιών πραγματικού χρόνου και τέλος στην ενίσχυση της ομαδικής εργασίας.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5284

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1314&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1314&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5284_INSTRUM_ANAL_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Φ. Τσόπελας

Εργαστήριο : Φ. Τσόπελας, Α. Μικέδη, Λ.Α. Τσακανίκα