Υγρά Καύσιμα
Περιγραφή
Καύσιμα Μεταφορών. Bενζίνη: αντικροτικότητα, αριθμός οκτανίου, πτητικότητα, σύσταση. Ανάμιξη συστατικών, υπολογισμοί μη γραμμικών ιδιοτήτων. Ντήζελ: αντικροτικότητα, αριθμός κετανίου, ψυχρές ιδιότητες, λιπαντική ικανότητα. Μη γραμμικές ιδιότητες ανάμιξης. Βιοκαύσιμα. Βιοαιθανόλη: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Ιδιότητες μιγμάτων βιοαιθανόλης ? βενζίνης. Βιοντήζελ: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Μικροβιακή επιμόλυνση, οξειδωτική σταθερότητα. Καύσιμα από υδρογονοκατεργασία φυτικών ελαίων (HVO). Διεργασίες παραγωγής, ιδιότητες / Καύσιμα Αεροπορίας. Αεροπορικές βενζίνες: ιδιότητες, αντικροτικότητα, πτητικότητα. Αεροπορικές κηροζίνες: Πτητικότητα, αγωγιμότητα, σημείο πήξης / Υπολειμματικά Καύσιμα ? Καύσιμα Ναυτιλίας: Ιξώδες, υπολογισμοί αναμίξεων, συμβατότητα συστατικών. Ποιότητα ανάφλεξης, ιδιότητες καύσης, περιεκτικότητα σε ετεροάτομα. Καύσιμα χαμηλού θείου. Λιπαντικά: Ιδιότητες λιπαντικών. Κατηγοριοποίηση, κατάταξη λιπαντικών. Ιξώδες, δείκτης ιξώδους. Πρόσθετα. Αναγέννηση λιπαντικών. Γράσα: παραγωγή ιδιότητες, παχυντές. Σημείο διείσδυσης, σημείο στάξης. Βιολιπαντικά.
Eργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών - Εργαστηριακές Ασκήσεις: Πυκνότητα, Απόσταξη και Δείκτης Κετανίου Μέσων Κλασμάτων Πετρελαίου, Προσδιορισμός Αριθμού Κετανίου σε Ντήζελ, Προσδιορισμός Τάσης Ατμών Βενζίνης, Προσδιορισμός Ψυχρών Ιδιοτήτων Μέσων Κλασμάτων Πετρελαίου, Προσδιορισμός Σημείου Ανάφλεξης σε Μέσα Κλάσματα, Προσδιορσιμός Θείου σε Προϊόντα Πετρελαίου, Έλεγχος Ιχνηθετών σε Προϊόντα Πετρελαίου, Προσδιορισμός Ιξώδους και Δείκτη Ιξώδους Λιπαντικών, Προσδιορισμός Σημείου Διείσδυσης και Σημείου Στάξης Γράσου.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5157

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1278&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1278&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5157_LIQUID_FUELS_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Φ. Ζαννίκος, Δ. Καρώνης

Εργαστήριο : Φ. Ζαννίκος, Δ. Καρώνης, Γ. Αναστόπουλος, Μ. Κομιώτου, Δ. Κουλλάς, Π. Σχοινάς, Υ. Ζαννίκου