Μαθηματικά IΙ (Γραμμική Άλγεβρα)
Περιγραφή
Τα βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας και της Αναλυτικής Γεωμετρίας. Περιλαμβάνει ενότητες: Γραμμικοί Χώροι, Υπόχωροι, Γραμμική Θήκη, Γραμμική Ανεξαρτησία, Βάση, Διάσταση, Άθροισμα και Τομή υποχώρων-Χώροι Εσωτερικού γινομένου, Ορθογωνιοποίηση, Ορθογώνιο συμπλήρωμα- Πίνακες, Γραμμικές απεικονίσεις - Μεταθέσεις, Ορίζουσες, Αντιστροφή Πίνακα - Λύση Γραμμικών Συστημάτων - Διανυσματικός Λογισμός, Εφαρμογές στην Γεωμετρία - Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα, Διαγωνοποίηση, Cayley-Hamilton - Ορθογώνιοι, Συμμετρικοί Πίνακες, Τετραγωνικές μορφές.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5267

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1084

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_2/FTM/5267_MATH2_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Ψαρράκος, Κ. Παυλοπούλου