Εισαγωγή στην Οικονομία
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τον τρόπο που τα άτομα και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς και πώς και υπό ποιες συνθήκες οι αποφάσεις αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μελετάται έτσι σε μικροοικονομικό επίπεδο η συμπεριφορά των επιμέρους μονάδων της οικονομίας (καταναλωτών & παραγωγών) στο πλαίσιο της λειτουργίας των διάφορων μορφών αγορώναγοράς. Στο μακροοικονομικό σκέλος του μαθήματος επίπεδο ο φοιτητής έρχεται σε επαφή μεπαρουσιάζονται τα οικονομικά υποδείγματα και τους κύκλουςοι κύκλοι της οικονομίας, αλλά και τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, όπως ΑΕΠ, ανεργία πληθωρισμός, κτλ. Επίσης αναλύεται ο ρόλος των τραπεζών στην οικονομία, το διεθνές εμπόριο και οι σχετικοί δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως και ο ρόλος του κράτους στην οικονομία. Οι γνώσεις που αποκτώνται στο μάθημα αυτό επιτρέπουν στο σύγχρονο μηχανικό να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να κατανοεί τις ευρύτερες εθνικές και διεθνείς εξελίξεις, αλλά και να επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αποφάσεις που ενδεχομένως να κληθεί να λάβει σε οικονομικό επίπεδο σε όποιο τομέα δραστηριοποιηθεί.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5208

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1285&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1285&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5208_ECONOMY_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Τσακανίκας

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Ι. Καστέλλη