Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
Περιγραφή
Η διδασκαλία και εμπέδωση θεμελιακών εννοιών που σχετίζονται με τις διεργασίες και τα συστήματα της Χημικής Βιομηχανίας. Η εισαγωγή στην έννοια της θερμοδυναμικής ισορροπίας και της ισορροπίας φάσεων και η εφαρμογή τους σε διεργασίες εξάτμισης και συμπύκνωσης. Η εισαγωγή της έννοιας της ενθαλπίας και του υπολογισμού της για ιδανικά συστήματα ενώσεων. Η διαμόρφωση του ισοζυγίου ενέργειας και η εφαρμογή του στις διεργασίες της Χημικής Βιομηχανίας. Η διαμόρφωση και επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων. Η εξοικείωση με βασικές μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης που σχετίζονται με την επίλυση των προβλημάτων αυτών στον Η/Υ και με την εφαρμογή τους κατά τον προγραμματισμό σε περιβάλλον γνωστής ήδη γλώσσας προγραμματισμού Η/Υ.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5213

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/exm

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_1/FTM/5213_INTRO_CHEM_ENG_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου, Σ. Τσιβιλής

Εργαστήριο : Π. Γύφτου, Φ. Δογάνης, Θ. Ξενίδου