Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
Περιγραφή
Ορισμός της Επιστήμης και περιγραφή των δραστηριοτήτων του Χημικού Μηχανικού. Θεμελιακές έννοιες, σκοπός και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής στην Χημική Βιομηχανία. Εισαγωγή στους Τεχνικούς Υπολογισμούς. Μονάδες και διαστάσεις, μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, χημικές εξισώσεις. Ισοζύγια Υλικών. Μεθοδολογία ανάλυσης προβλημάτων ισοζυγίων μάζας, διεργασίες με ανακύκλωση, παράκαμψη και απομάκρυνση υλικών. Στερεά, Υγρά, Ατμοί, Αέρια. Τάση ατμών, κορεσμός και υγρασία, ισοζύγια μάζας με συμπύκνωση και εξάτμιση. Ισοζύγια Ενέργειας. Έννοιες και μονάδες, υπολογισμός μεταβολών, ενθαλπίας χωρίς αλλαγή φάσης και με αλλαγές φάσεων, γενικό ισοζύγιο ενέργειας, θερμοτονισμός αντιδράσεων, ενθαλπίες διάλυσης και ανάμιξης. Συνδυασμός Ισοζυγίων Μάζας και Ενέργειας. Ταυτόχρονη χρήση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Γραφικές μέθοδοι ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων-Προσεγγιστικές μέθοδοι ολοκλήρωσης και συσχέτισης δεδομένων. Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης μη-γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων. Επίλυση υπολογιστικών θεμάτων σε Η/Υ.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5213

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/exm

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Κυρανούδης, Ε. Παυλάτου