Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA)
Περιγραφή
Εισαγωγή. Ταξινόμηση Ενόργανων Αναλυτικών Μεθόδων. Οπτικές Μέθοδοι : Απορρόφηση ακτινοβολίας, Εκπομπή Ακτινοβολίας, Οργανολογία (Μονοχρωμάτορες, Χειρισμός του δείγματος, Ανιχνευτές, Οργανα απλής - διπλής δέσμης). Φασματομετρία ορατού - υπεριώδους UV - VIS. Υπέρυθρη Φασματομετρία IR. Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης - Φλογοφωτομετρία. Φασματομετρία ακτίνων X (απορρόφηση, περίθλαση, φθορισμός). Θερμικές μέθοδοι: Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμική Ανάλυση, Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης. Ηλεκτρομετρικές μέθοδοι: Κατηγορίες ηλεκτροδίων, Διακρίσεις Ηλεκτρομετρικών Μεθόδων, Ηλεκτρόδια συγκέντρωσης, Πολαρογραφία. Xρωματογραφικές μέθοδοι: Αέρια Χρωματογραφία - GC, Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - HPLC. Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές: Αέρια χρωματογραφία Φασματομετρία Μάζας, Θερμοζυγός - Φασματομετρία μάζας (TG-MS). Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής με επαγωγικά συνεζευγμένο πλάσμα (ICP-AES). Μεθοδοι για ποιοτικές - ποσοτικές μετρήσεις στην χημική ανάλυση. Επιλογή αναλυτικής μεθόδου σε προβλήματα χημικών διεργασιών και ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5069

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/fma

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_3/FTM/5069_INSTRUM_ANAL_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παππά, Φ. Τσόπελας

Εργαστήριο : Μ. Σταθερόπουλος, Ν. Τζαμτζής, Α. Παππά, Φ. Τσόπελας, Α. Αλτζουμαΐλης , Α. Γεωργιάδου, Π. Γύφτου, Α. Καραμπέρη, Σ. Κάρμα, Θ. Λυμπεροπούλου, Λ. Μενδρινός, Α. Μικέδη, Π. Παπανδρεόπουλος, Π. Σχοινάς, Λ.Α. Τσακανίκα