Ανόργανες Βιομηχανίες
Περιγραφή
Βασικές θεωρητικές αρχές και παραγωγική διαδικασία χαρακτηριστικών ανόργανων βιομηχανικών προϊόντων: τσιμέντο, έτοιμα ξηρά κονιάματα, λιπάσματα, κεραμικά, μέταλλα.
Βασικές φυσικές και χημικές διεργασίες στις Ανόργανες Βιομηχανίες. Μελέτες περίπτωσης με έμφαση στην επίδραση της διαδικασίας παραγωγής στις ιδιότητες των προϊόντων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προτυποποίηση διαδικασιών και προϊόντων.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5145

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1064

Διδάσκοντες : Σ. Τσιβιλής