Ανόργανη Χημική Τεχνολογία
Περιγραφή
Το μάθημα περιλαμβάνει:
  • Γενική θεώρηση της Ανόργανης Χηµικής Βιομηχανίας (προϊόντα, οικονομικά στοιχεία, γεωγραφική κατανομή παραγωγής).
  • Αναφορά σε βασικά ανόργανα χημικά και προϊόντα (πρώτες ύλες, καύσιμα, παραγωγική διαδικασία, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, οικονομικά στοιχεία).
  • Ανόργανη χημική βιομηχανία και ρύπανση (αειφορία, αξιοποίηση παραπροϊόντων, εξοικονόμηση ενέργειας, διάθεση αποβλήτων).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να αναφέρουν τα κυριότερα ανόργανα χημικά και προϊόντα με βάση το εύρος παραγωγής/εφαρμογής τους
  • Να γράφουν τις κύριες χημικές αντιδράσεις της παραγωγικής διαδικασίας
  • Να περιγράφουν την παραγωγική διαδικασία
  • Να εντοπίζουν την επίδραση των επιμέρους διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας στις ιδιότητες των προϊόντων
  • Να σχεδιάζουν το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας
  • Να εντοπίζουν τις πηγές ρύπανσης κατά την παραγωγική διαδικασία και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
  • Να επιλύουν ασκήσεις ισοζυγίων μάζας-ενέργειας

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5282

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1312&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1312&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5282_INORG_CHEM_TECH_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Τσιβιλής