Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων
Περιγραφή
Κατηγορίες - Γενικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων ? Κωδικοί κατάταξης. Επικίνδυνα απόβλητα: Χαρακτηρισμός (τοξικότητα, διαβρωτικότητα, ευφλεκτότητα, κλπ.). Αποθήκευση και μεταφορά επικινδύνων. Φυσικοχημικές, βιολογικές και θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας και εξουδετέρωσης επικινδύνων αποβλήτων. Εκτίμηση επικινδυνότητας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στερεά απόβλητα ειδικής φύσης: Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (OTKZ), χρησιμοποιημένα ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5288

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1318&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1318&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5288_IND_WASTE_MANAG_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Μπουρουσιάν, Α. Βλυσίδης

Εργαστήριο : Μ. Μπουρουσιάν, Α. Βλυσίδης, Λ. Καραογλάνογλου, Δ. Κουλλάς, Σ. Μάη, Δ.Κ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας, Ε. Μπαραμπούτη, Κ. Παπαδοπούλου