Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων
Περιγραφή
Η ειδίκευση στο σχεδιασμό χημικών αντιδραστήρων (μελέτη λειτουργίας σε μόνιμες και μεταβατικές συνθήκες, αντιμετώπιση της μη ιδανικής ροής, υπολογισμός κατασκευαστικών μεγεθών, πλαισίωση του αντιδραστήρα με ρυθμιστές και μελέτη της σχετικής δυναμικής του συστήματος, επιλογή κατασκευαστικών υλικών και κοστολόγηση). Η εμπέδωση της ύλης συντελείται μέσω μεγάλων θεμάτων που εκπονούνται από τους φοιτητές και αναπτύσσονται στην τάξη.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5162

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/ire

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Παπαγιαννάκος, Κ. Φιλιππόπουλος