Πράσινη Χημεία και Μηχανική
Περιγραφή

Πλαίσιο ανάπτυξης της Πράσινης Χημείας και Πράσινης Μηχανικής: Στόχοι, αρχές, εργαλεία. Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας αντιδράσεων και διεργασιών (metrics). Αποδοτικότητα αντίδρασης και διεργασίας. Υπολογισμός απόδοσης ατόμων και μάζας χημικών αντιδράσεων. Βελτιστοποίηση διεργασιών, τροποποιήσεις και επανασχεδιασμός προϊόντων. Εναλλακτικές πρώτες ύλες, διαλύτες και καταλύτες στη Χημική Βιομηχανία. Η συνεισφορά της Πράσινης Χημείας στη βιώσιμη γεωργία. Μεθοδολογίες σύνθεσης με «οικονομία ατόμου». Αξιολόγηση αποδοτικότητας με βάση τη χημική δομή, τη χημική αντίδραση και το χημικό μετασχηματισμό. Παραδείγματα και ασκήσεις πράσινων πρώτων υλών, αντιδράσεων, αντιδραστηρίων, διαλυτών, συνθηκών αντίδρασης και χημικών προϊόντων. Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής πράσινων διεργασιών σε ευρεία κλίμακα (case studies). Ο ρόλος των ιοντικών υγρών (ILs, ionic liquids) και των βαθέως ευτηκτικών διαλυτών (DES, Deep Eutectic Solvents). Χημικές αντιδράσεις αυξημένης ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Τεχνικές Υψηλής Ενέργειας (μικροκυματική ακτινοβολία, υπέρηχοι). Νέες τάσεις στην Πράσινη Χημεία και Μηχανική - Βιομιμητικά και πολυλειτουργικά συστήματα.

Εργαστήριο Πράσινης Χημείας και Μηχανικής: Σύνθεση και χαρακτηρισμός ιοντικών υγρών (ΙΥ) και βαθέως ευτηκτικών διαλυτών (DES). Οργανικές συνθέσεις με πράσινες διεργασίες. Σύνθεση φυσικών ενώσεων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών μέσω πράσινων τεχνικών, Παρασκευή πολυμερών από φυσικά υλικά. Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών σε διεργασίες. Παραλαβή φυσικών υλικών από απόβλητα μέσω πράσινων τεχνικών. Χαρακτηρισμός πράσινων δευτερογενών προϊόντων.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5304

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1334&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1334&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5304_GREEN_CHEM_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Δέτση

Εργαστήριο : Α. Δέτση, Δ. Βασιλακόπουλος, Λ. Καραογλάνογλου, Ζ. Κατσανεβάκη, Δ. Κουλλάς, Α. Παπαδόπουλος

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Α. Παπαδόπουλος