Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Περιγραφή
Το μάθημα παρέχει εισαγωγικές γνώσεις για το τρόφιμο ως σύνθετο υλικό (σύσταση, δομή, ιδιότητες), τη χημεία και μικροβιολογία τροφίμων, την ποιότητα και ασφάλεια. Επίσης περιλαμβάνει τις βασικές διεργασίες επεξεργασίας, ιδιαίτερα την ψύξη-κατάψυξη και στις θερμικές διεργασίες τροφίμων που δεν καλύπτονται από άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Επί πλέον εξετάζονται βασικά θέματα συσκευασίας τροφίμων. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή. Χημεία Τροφίμων. Εισαγωγή στη μικροβιολογία τροφίμων. Αρχές κινητικής χημικών και βιολογικών δράσεων στα τρόφιμα. Διασφάλιση ποιότητας. Διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων (Ψύξη, Κατάψυξη, Θερμικές Διεργασίες). Συσκευασία τροφίμων.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5303

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1333&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1333&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5303_FOOD_SC_ENG_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Ταούκης