Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και συντήρηση Τροφίμων
Περιγραφή
Εμβάθυνση στις διεργασίες βιομηχανικής επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων. Θερμικές κατεργασίες, ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, εκχύλιση, φυσικοί και μηχανικοί διαχωρισμοί. Μελέτη και υπολογισμός των παραμέτρων των διεργασιών σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.
Σχεδιασμός εργοστασίου τροφίμων, Διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας και κατασκευής μονάδας παραγωγής τροφίμων. Ανάπτυξη παραμέτρων θέσης (χωροδιάταξη, τοποθέτηση εξοπλισμού), διαδικασιών (διαγράμματα ροής διεργασιών) και βοηθητικών παροχών. Εξοπλισμός (τεχνικές προδιαγραφές). Εξειδικευμένες απαιτήσεις (νερό, υγιεινή κτλ.). Ποιότητα τροφίμων - συντελεστές ποιότητας. Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων. Κίνδυνοι τροφίμων (μικροβιολογικοί, χημικοί, φυσικοί). Υγιεινή/Ορθή βιομηχανική Πρακτική (GMPs) στη βιομηχανία τροφίμων - Προγράμματα Προαπαιτήσεων Υγιεινής (PRPs): σχεδιαστικές/κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις σε χώρους παραγωγής/ παρασκευής τροφίμων. Αρχές HACCP. Διεξαγωγή μελέτης HACCP - Παραδείγματα εφαρμογής σε βασικούς κλάδους τροφίμων. Ανάλυση επικινδυνότητας και ποσοτικοποίηση κινδύνων. Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων. Λειτουργία βιομηχανίας τροφίμων. Έλεγχος διεργασιών παραγωγής τροφίμων (SPC). Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας (εφαρμογή συστημάτων ISO 9001 και HACCP).

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5179

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/sbt

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Τζιά, Β. Ωραιοπούλου

Εργαστήριο : Κ. Τζιά, Β. Ωραιοπούλου, Π. Ταούκης