Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Περιγραφή
Το μάθημα Σχεδιασμός Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των βιομηχανιών Τροφίμων, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και αποτελεί τομέα αιχμής για το χημικό μηχανικό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό του εργοστασίου τροφίμων, τη δομή/λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων, τις παραμέτρους ποιότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας αυτών μέσω των συστημάτων (ISO 9001, HACCP). Η εξοικείωση με τα παραπάνω θέματα συμπληρώνεται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων, θεμάτων και υπολογιστικών ασκήσεων. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: βιομηχανία τροφίμων, ποιότητα τροφίμων, ανάλυση επικινδυνότητας ? HACCP, σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5310

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1340&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1340&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_10/FTM/5310_FOOD_INDUSTR_SEC_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Γιαννακούρου

Εργαστήριο : Π. Ταούκης, Μ. Γιαννακούρου, Β. Γιάννου, Ε. Δερμεσονλούογλου, Δ. Τσιμογιάννης