Μηχανική Τροφίμων
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με τις διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, τη συσκευασία τροφίμων, τις τεχνολογίες των κυριοτέρων κατηγοριών τροφίμων και το σχεδιασμό στις βιομηχανίες τροφίμων. Επίσης η εξοικείωση με τα θέματα αυτά στο εργαστήριο, η εμπέδωσή τους μέσω θεμάτων και η προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων μέσω χρήσης Η/Υ.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5163

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/food_enginering

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_9/FTM/5163_FOOD_ENGIN_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Β. Ωραιοπούλου

Εργαστήριο : Π. Ταούκης, Κ. Τζιά, Β. Ωραιοπούλου, Β. Γιάννου, Ε. Δερμεσονλούογλου, Δ. Τσιμογιάννης