Μηχανική Τροφίμων
Περιγραφή
Το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την επεξεργασία και συντήρηση των Τροφίμων που αποτελεί τομέα αιχμής για το χημικό μηχανικό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων σε θέματα σχετικά με τις βασικές διεργασίες της βιομηχανίας τροφίμων, όπως παστερίωση, ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, κλπ. αλλά και με καινοτόμες μη θερμικες διερασίες (υπερυψηλή πίεση, παλμικά ηλεκτρικά πεδία). Επίσης, θα αναλυθούν οι βασικές παράμετροι της συσκευασίας των τροφίμων. Περειχόμενα: Εισαγωγή στην επεξεργασία τροφίμων. Συστήματα μεταφοράς υγρών και κονιοποιημένων στερεών τροφίμων - σχετιζόμενες ιδιότητες. Μεταφορά θερμότητας: θέρμανση και ψύξη στην επεξεργασία τροφίμων, θερμικές ιδιότητες, χρήση των συντελεστών f & j. Διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων. Θερμικές κατεργασίες συντήρησης: ζεμάτισμα, παστερίωση, αποστείρωση. Μη θερμικές κατεργασίες συντήρησης: υπερυψηλή πίεση, παλμικά ηλεκτρικά πεδία. Ψύξη, Κατάψυξη. Ξήρανση: τύποι ξηραντήρων, ξήρανση με ψεκασμό, ξήρανση υπό κατάψυξηΡεολογία - ιξωδοελαστικότητα. Υφή - Δομή σε μάκρο, μίκρο και νάνο επίπεδο Διεργασίες ισορροπίας, διαχωρισμοί. Έκπλυση, Εκχύλιση για ανάκτηση συστατικών με διαλύτες συμβατούς με τα τρόφιμα. Διαχωρισμοί με μεμβράνες: Διήθηση, Υπερδιήθηση, εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Συσκευασία, υλικά συσκευασίας. Υλικά συσκευασίας, διαπερατότητα αερίων, επίδραση στη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5311

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1341&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1341&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5311_FOOD_ENGIN_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Γιαννακούρου

Εργαστήριο : Π. Ταούκης, Μ. Γιαννακούρου, Β. Γιάννου, Ε. Δερμεσονλούογλου, Δ. Τσιμογιάννης